Artikel Hållbarhetsprofilerade projekt inom anläggningsområdet

Publicerad

En kartläggning av SBUF-projekt.
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har finansierat flera utvecklings- och forskningsprojekt med fokus på hållbarhet inom bland annat anläggningsområdet. Chansen att hitta litteraturstudier och slutrapporter kring hållbarhet inom, i det här fallet, anläggningsområdet, är god.
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har finansierat flera utvecklings- och forskningsprojekt med fokus på hållbarhet inom bland annat anläggningsområdet. Chansen att hitta litteraturstudier och slutrapporter kring hållbarhet inom, i det här fallet, anläggningsområdet, är god.
En kartläggning av projekt med hållbarhetsprofil inom anläggningsområdet som Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond stöttat.

Skanska Sverige har i ett SBUF-finansierat projekt inventerat genomförda SBUF-projekt med koppling till hållbarhet och anläggning, syftet var att underlätta framtida utvecklingsarbete inom området. Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har finansierat flera utvecklings- och forskningsprojekt med fokus på hållbarhet inom bland annat anläggningsområdet. Chansen att hitta litteraturstudier och slutrapporter kring hållbarhet inom, i det här fallet, anläggningsområdet, är god.

Ett ramverk för arbetet har varit FN:s globala hållbarhetsmål och ”Färdplan för en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045”. Projektet har haft fokus på att titta på hur projekt som SBUF finansierat förhåller sig till färdplanen, som i huvudsak hanterar fossilfrihet och minskad klimatpåverkan samt även hur projekten förhåller sig mer generellt till hållbarhet med de globala målen.

För att täcka in hållbarhet är hållbarhetscertifieringar en bra metod. Inom Svenska anläggningsbranschen har ett program för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor (CEEQUAL) använts för detta. Programmet syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och utförare till att göra mer än lagkrav inom hållbarhetsområdet för att öka projektets hållbarhetsprestanda.

En fråga som lyfts i inventeringen är hur väl och i vilken omfattning CEEQUAL svarar mot FN:s globala mål. Räcker det att ett projekt arbetar med CEEQUAL eller behövs kompletterande åtgärder? I projektportföljen har projekt fått stöd för olika behov att angripa hållbarhet som bland annat litteraturstudier, skapa forum och utvärdera beräkningsverktyg.

Flera projekt har studerat nya material, till exempel en ny sorts cement, och nya metoder till exempel att mäta skador på vägar efter tyngre trafik för att minska klimatpåverkan från transporter. I framtiden kommer säkerligen många nya material och metoder tas fram för att minska miljö- och klimatpåverkan. Här förväntas SBUF spela en viktig roll i att stödja utredning av dessa material och metoder för att säkerställa funktion och kvalité, menar projektet. 

SBUF:s projektportfölj kopplat till hållbarhet hänger ihop bra. Den är bred och har flera områden där projekt avlöser varandra. Det finns också många bra litteraturstudier som nya projekt kan ta avstamp i eller som kan läsas för att ökad kunskap om hållbarhet inom anläggningssektorn. Inom några områden ex transport och livscykelanalys går några projekt ihop men de hanterar olika frågeställningar.

Det pågår många hållbarhetsinitiativ i omvärlden och det är viktigt att samverka i så stor utsträckning som möjligt. I Sverige finns bland annat initiativ som Fossilfritt Sverige, Anläggningsforum, InfraSweden, Sweden Green Building Council mfl. SBUF kommer att ha en viktig roll att stötta hållbarhetsinitiativ som skapas i dessa forum.

SBUF har bland annat stöttat framtagande av färdplanen och projektet Samverkan för en hållbar anläggningsbransch 2.0. Dessa projekt visar en önskan att samla hållbarhetsinitiativ i branschen och skapa en tydligare bild av landskapet. Förhoppningen är att denna inventering fyller en liknande funktion i att kartlägga de projekt som SBUF har stöttat inom anläggning med hållbarhetsprofil.


Kontakt