Projekt 13474 Avslutat Färdplan för fossilfri värdekedja i byggsektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Under våren 2017 blev Skanska Sverige tillfrågade av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige att leda arbetet att ta fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft för bygg- och anläggningssektorn.

Tanken var att genom färdplanen åskådliggöra hur bygg- och anläggningssektorn möter Sveriges klimatmål till 2045 – med stärkt konkurrenskraft. Tanken var även att genom färdplanen visa att det inte är sektorns företrädare som är hindret till klimatomställningen utan tvärtom bär på ett antal lösningar som skulle vara möjliga att genomföra om vissa hinder undanröjes.

Syftet med projektet var att formulera en sektorsgemensam färdplan för en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045. Målet med färdplanen var att samla aktörerna i bygg- och anläggningssektorns värdekedja kring en uppsättning klimatmål och uppmaningar för att påskynda klimatomställningen. Målet var även att tillgängliggöra den samlade kunskapsbilden i dag om bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan och belysa trender, drivkrafter, hinder och konkurrenskraften i klimatomställningen, och måla upp en gemensam resa framåt.

Projektet resulterade i en färdplan för en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045. Resultatet i färdplanen inkluderar följande byggstenar:
- Beskrivning av nuläget avseende bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och trender inom områden såsom kundkrav och upphandling, digitalisering, cirkulär ekonomi, hållbara investeringar och marknadsinitiativ
- Värdekedjan i bygg- och anläggningssektorns gemensamma vision och kvantifierade mål inom klimatneutralitet fram till 2045
- En analys över de hinder som bromsar omställningen mot klimatneutralitet för aktörerna i bygg och anläggningssektorns värdekedja
- Konkurrenskraften för värdekedjans aktörer att styra om mot klimatneutralitet
- Och slutligen, totalt 26 uppmaningar till politiker och olika aktörer i bygg- och anläggningssektorns värdekedja som syftar till att röja identifierade hinder och påskynda klimatomställningen.

Färdplanen överlämnades till Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, den 25 april 2018 i Rosenbad av Skanska Sveriges VD Gunnar Hagman. Färdplanen återfinns publicerad på Fossilfritt Sveriges hemsida.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Färdplan för en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045", Agneta Wannerström, Skanska, et al. (sex sidor och en bilaga "Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Bygg- och anläggningssektorn").

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt