Projekt 13608 Avslutat Inventering av anläggningsprojekt med hållbarhetsprofil

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Våren 2018 framarbetades rapporten "Färdplan för en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045" inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

I denna rapport beskriver ett flertal av Sveriges intressenter inom bygg- och anläggningssektorn hur sektorn ska bli fossilfri i hela värdekedjan till år 2045. Rapporten samlar en stor del av branschens intressenter kommer denna att verka som en bas för inventeringen.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) beviljar årligen medel till projekt med hållbarhetsprofil inom bland annat anläggningsindustrin. Fram till hösten 2018 hade mellan 50 - 60 projekt med hållbarhetsprofil tilldelats medel från SBUF. För att underlätta spridning av framarbetat material och underlätta för framtida utvecklingsarbete finns denna inventering av SBUF-projekt inom området.

Detta projekt syftade till att genomföra en inventering av pågående och genomförda SBUF projekt till och med hösten 2018. Projekten ska vara kopplade till anläggning och hållbarhet. Inventeringen ska leda till en kartläggning av projekten och belysa dess koppling till hållbarhet på ett systematiskt och överskådligt sätt.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Inventering av anläggningsprojekt med hållbarhetsprofil", Fredrik Dahlgren, Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt