Artikel Kyla utan lokal styrutrustning

Publicerad

Förbättrad beräkningsmodell av självverkande kylbaffel och dynamisk samverkan med rummet.
Effektivare kylning med självverkande kylbafflar i Skanskas huvudkontor Entre Lindhagen.
Effektivare kylning med självverkande kylbafflar i Skanskas huvudkontor Entre Lindhagen.
Det här projektet har undersökt självreglerande aktiva kylbaffelsystem för att förbättra dimensionering och drift. Erfarenheter tyder på att befintliga modeller inte fullt ut tar hänsyn till alla viktiga egenskaper hos självreglerande kylbafflar. Komfortkylsystem kan dimensioneras för att arbeta med betydligt högre köldbärartemperatur än vad som är praxis idag.

Detta gör att kylmaskiner kan ersättas med frikyla och tack vare en självreglerande effekt minskar dessutom behovet av styrutrustning. De största fördelarna är lägre elanvändning och mer robusta system med färre rörliga delar. Aktiva självverkande kylbafflar är en teknik som möjliggör detta.

Resultaten visar att högre köldbärartemperatur innebär högre induktionskvot, vilket är till kyleffektens fördel. Att kylbaffeln inducerar rumsluft påverkar dessutom värmebalansen i rummet på ett sätt som sänker effektbehovet. Självregleringen innebär dessutom att byggnaden kyls proaktivt innan det maximala kylbehovet föreligger, vilket sänker effektbehovet ytterligare.

Att höja köldbärartemperaturen under höst, vinter och vår är ett effektivt sätt att undvika att överkylning, utan att tumma på den termiska komforten. Analysen av driftdata visar att självreglerande aktiva kylbafflar kan ge ett utmärkt termiskt klimat, helt utan att använda kylmaskiner.

Projektet har omfattat mätningar i ett försöksrum, modellering i ett byggsimuleringsverktyg och analys av driftdata från en riktig byggnad. Syftet med mätningarna var att utveckla en kylbaffelmodell och att validera en modell av ett rum med en kylbaffel.

Syftet med simuleringarna var att se hur mycket lägre effektbehov som krävs i ett självreglerande system samt att undersöka olika strategier att styra köldbärartemperaturen. Syftet med att analysera drift-data var att fastställa prestandan i ett verkligt system med avseende på energibehov och inomhusklimat.

Kontakt