Artikel BEAst Namnruta, angivning av handling och status 2.0

Publicerad

Styrande dokument till standarden BEAst Namnruta samt fortsatt implementering.
Öka kunskapen om användningen av standarden BEAst Namnruta vid angivning av Handling och Status samt hantering av datum, ändringarsbeteckning och PM. Visa hanteringen med exempel under godkännandeprocessen för att underlätta i nya projekt.
Öka kunskapen om användningen av standarden BEAst Namnruta vid angivning av Handling och Status samt hantering av datum, ändringarsbeteckning och PM. Visa hanteringen med exempel under godkännandeprocessen för att underlätta i nya projekt.

Öka kvaliteten i byggprocessen genom att digitalisera hanteringen av bygghandlingar. Ett nätverk av byggbranschens ledande företag har tagit fram hjälpen till byggbranschen.

Branschföreningen Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst) arbetar att ta fram standarder för digitaliseringen av byggbranschen. Standarderna och anvisningarna som tas fram är fritt tillgängliga att ladda ner.

Det här projektet är en fortsättning på tidigare SBUF-finansierade projekt ”Ritramar, namnruta och metadata”, SBUF-projekt 13507). Projektet har tagit vara på erfarenheter från pågående byggprojekt som använder ”BEAst Namnruta” i syfte att underlätta för kommande byggprojekt.

Projektet syftade även till att ta fram en enhetlig beskrivning med exempel i hantering av status och handling för att underlätta för projekteringsledare och projektörer.

Detta projekt har tagit fram standarden BEAst Namnruta – Angivning av Handling och Status 2.0 som styrande dokument till BEAst Namnruta och fortsatt påbörjad implementering.

Projektet BEAst Namnruta – Angivning av Handling och Status 2.0 omfattar framtagande av ett dokument som ska vara styrande, med förklarande exempel kring hur Handling och Status samt ändringar som ska hanteras från program/förslagshandling till programhandling. Detta för att underlätta för kommande byggprojekt.

De dokument som finns tillgängligt på BEAst webbplats och respektive deltagande företags webbplatser (NCC, Peab, Skanska och Veidekke) inarbetas i projekteringsanvisningar hos respektive företag och tillämpas framöver i kommande byggprojekt.

Bakgrund

Det här projektet är en fortsättning på tidigare SBUF-finansierade projekt ”Ritramar, namnruta och metadata”, SBUF-projekt 13507). Standarden BEAst Namnruta 2.0 för anläggnings- och byggbranschen togs fram i projektet ”BEAst Ritramar, namnruta och metadata”, SBUF-projekt 13507).

När tillämpning startade inom NCC, Peab, Skanska och Tikab uppstod behov av styrande dokument och förklarande text med exempel över hur Handling och Status samt ändringsbeteckning och PM ska hanteras genom godkännandeprocessen.

Projekt har haft löpande avstämningar om begrepp och termer med kommittén SIS/TK269 och följer pågående uppdatering av BH90 om ny namnruta. När det är klart tas beslut om anpassning av BEAst Namnruta.

Med detta som bakgrund skapade entreprenörsföretagen NCC, Peab, Skanska, Veidekke och Tikab inom BEAst ett gemensamt SBUF-projekt om att ta fram ett styrande dokument som stöd till BEAst Namnruta för att underlätta tillämpningen i nya projekt.

Slutsats och lärdomar

Att dokumentet BEAst Namnruta – Angivning av Handling och Status 2.0 är fritt tillgängligt hos BEAst och deltagande byggföretagens webbsidor har väsentligt underlättat implementeringen. Företag som tillämpar BEAst Namnruta utanför arbetsgruppen är Atrium Ljungberg och Göteborgs Stad Lokalförvaltning.

För att projektörer och konsulter ska få rätt förutsättningar att leverera handlingar är det av stor betydelse att standarder inom BEAst Document som BEAst Namnruta är med tidigt i diskussionen under projekteringen och i projekteringsanvisningen.

LinkedIN som kommunikationskanal ser projektet som en positiv erfarenhet. Kommunikation från Byggbranschens elektroniska affärsstandard (BEAst) och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) tillsammans med webbinarier har varit viktiga för att skapa spridning av projektet.


Kontakt