Projekt 5005 Avslutat Bygghandlingar 90 - Mark, CAD

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Informationsblad

Sammanfattning

Enhetliga former för teknisk redovisning i ritningar och andra projekthandlingar är till nytta i många sammanhang. Även för företag som inte själva projekterar är det värdefullt när man skall ställa krav vid upphandling av konsulttjänster, få stöd för projekteringsledningens granskning av handlingar samt få bättre underlag för kalkyler och inköp. Man kan se det som ett viktigt bidrag till kvalitetssäkringen. Bygghandlingar 90 är avsedd att användas som en handbok för medverkande i byggprocessen och även som lärobok.
Handboksserien har finansierats av ett tjugotal företag, myndigheter och organisationer, däribland SBUF. Arbetet har samordnats av Byggstandardiseringen.
Bygghandlingar 90 består av åtta delar. Tidigare har utkommit
- Del 1 Redovisningsformer
- Del 2 Redovisningsteknik
- Del 3 Redovisning av mått
- Del 4 Redovisning av hus
- Del 5 Redovisning av installationer
- Del 6 Redovisning av ombyggnad

Vad som saknats har varit Mark, och dessutom har den snabba IT-utvecklingen gjort att en ny del blivit nödvändig för att hantera redovisning med CAD. De två sista delarna:
- Del 7 Redovisning av mark
- Del 8 Redovisning med CAD
- utkom under 1997.

Del 7 behandlar symboler och beteckningar för markbygghandlingar och de handlingar som ligger till grund för markprojektering. Den är tillämplig på såväl väg- och anläggningsprojekt som markbyggnadsprojekt på tomtmark. I Del 7 görs först en genomgång av byggprocess och handlingar för väg- och järnvägsprojekt. Därefter ges rekommendationer för redovisning av befintliga förhållanden (landskapsinformation) samt för hur anläggningsinformation bör lämnas i bygghandlingar, speciellt symboler, beteckningar och ritsätt. En bilaga innehåller ritningsexempel för tomtmark (11 ritningar), väg (7 ritningar) och järnväg (4 ritningar).

Del 8 är avsedd att underlätta framtagandet av entydiga, felfria och fullständiga bygghandlingar vid samordnad projektering med CAD. Rekommendationerna i Del 8, Redovisning med CAD, är indelade i tre grupper:
- struktur - hur information är ordnad och indelad för att medge goda handlingar och effektiv projektering, samt långsiktigt användbara data
- grafik - hur presentationens grafiska utseende beskrivs av CAD-systemen och förs mellan dem eller till utskrifter, för att säkerställa dokument med korrekt och enhetligt utseende
- administration - hur utbyte av data och administrativ information om data sker, med sikte på att rätt information är lätt tillgänglig vid varje tillfälle.


Relaterade projekt