Artikel Regelforum - bildandet, organiserandet och uppstart

Publicerad

Samhällsbyggandets Regelforum lägger grunden för en ny långsiktig rollfördelning, där sektorns aktörer tar ett aktivt ansvar för standardisering och utveckling av regler och branschöverenskommelser. Med ökat ansvar ges ett ökat inflytande över arbete

Syftet med detta projekt har varit att bidra till uppbyggnaden av Samhällsbyggandets Regelforum vad gäller organisation, struktur, årsvisa prioriteringar samt att visa på hur den långsiktiga finansieringen måste säkerställas.

Det aktuella projektet har bidragit till att Samhällsbyggandets Regelforum idag är en uppskattad samtalspart till såväl Regeringskansliet som Boverket och forumets aktiviteter har bidragit till att ge inspel och synpunkter gällande Möjligheternas Byggregler. Under projekttiden har branschen också fastslagit organisation och arbetsformer.

Rekommendationer för det fortsatta arbetet inom Regelforum är att skyndsamt påbörja arbetet med att ta fram en modell för verifiering som dels har utrymme för godkända lösningar, dels verifieringsmetoder som svarar mot kravställningar i byggregler och från andra kravställare. 

Byggsektorn bör också påbörja strukturering av sektorns standardiseringsarbete, i enlighet med rekommendationerna i Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggandet. Utgångspunkten är att krav och standarder såväl som verifiering ska finnas och kunna användas i en digital kontext. Arbetet bör ske i tät samverkan med Boverket, SIS, Svensk Byggtjänst och dra nytta av arbete som sker inom sektorns branschorganisationer, Smart Built Environment och BIM Alliance.Kontakt