Projekt 14141 Avslutat Klimat möter regler i trähusindustrin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har haft som mål att besvara följande frågeställningar:
⌂ Vilka är de största hindren kopplat till regelverk och kravställningar för att bygga industriellt producerade småhus klimatneutralt och -positivt?
⌂ Anser branschen och kravställarna att hindren är detsamma?
⌂ Varför/varför inte?
⌂ Finns det målkonflikter och…
⌂ …Vilka är dessa?
⌂ …Hur påverkar de möjligheterna för klimatneutralt/-positivt byggande?

Projektresultatet visar på att det idag finns ett flertal hinder för småhus att byggas klimatneutralt. Ekonomiska förutsättningar, gränsvärden i regler och certifieringssystem, behov av externa konsulter.

Det största hindret som har identifierats är att det idag är svårt att veta vad som är rätt när det kommer till att bygga klimatneutrala/-positiva småhus. Manualer och verktyg för certifieringar är svåra att förstå och tillämpa för mindre aktörer där kunskapen inte finns inom företaget. Detta leder till ökade kostnader för projekt och organisationer på 23 grund av behov för konsulter och utredningar vilket driver upp projektkostnader som slutkunden inte alltid är villiga eller kan betala. Vilket i sin tur innebär att satsningen inte blir av. Branschen och kravställarna verkar inte till fullo anse att hindren är desamma.

Projektansvarig
  • Ikano Bostadsutveckling AB
Projektledare
Relaterade projekt