Projekt 14141 Pågående Klimat möter regler i trähusindustrin

Projekttid

Sammanfattning

Aktörer inom industriellt småhusbyggande i trä upplever idag att regelverk hindrar dem att bygga klimatneutralt på riktigt. Aktörerna kan uppnå de krav som regelverk idag ställer kopplat till byggande, men krav på målgränsvärde, klimatkompensation och driftnetto ur ett klimatperspektiv blir svår att uppnå och det finns risk för suboptimering och onödigt hög slutkostnad för slutkonsumenten. De krav som idag finns på exempelvis solvärmelasttal, värmeförlusttal och systemgräns för energiproduktion driver i många fall ökade investeringskostnader, vilket gör att klimatoptimerat byggande utifrån dagens regelverk riskerar att bli en klassfråga. Regelverken är inte skapade utifrån ett klimatperspektiv. Vem ställer kraven? S

amhället, staten, kommunen, men även icke-offentliga organisationer ställer krav via till exempel PBL, BBR, FEBY. Vi vill analysera dessa och definiera vilka krav det är som är de största hindren för att bygga klimatneutralt/positivt. Vem som ställt kraven påverkar också möjligheten till att förändra dem. Dagens regelverk driver fram målkonflikter inom klimatneutralt byggande som vi i denna ansökan vill definiera och analysera.

Syftet med detta projekt är att väcka debatt. Syftet är också att öka förståelsen hos byggbranschen och beslutsfattare avseende hur krav och lagar påverkar möjligheten till klimatneutralt/positivt byggande.

Projektansvarig
  • Ikano Bostadsutveckling AB
Projektledare
Relaterade projekt