Projekt 14173 Avslutat Innovativt och hållbart brandskydd i möjligheternas byggregler

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

I och med de pågående klimatförändringarna har, klimateffektivt byggande, återbruk och innovativa tekniker gett en ökad efterfrågan på så kallad analytisk dimensionering av brandskydd. I och med ändringen av byggreglerna kommer dock denna typ av brandteknisk dimensionering till i högre utsträckning än tidigare behöva utgå från standardisering.

Det aktuella projektets syfte har varit att förbereda en förstudie och skapa en grund för två nya standarder eller tekniska specifikationer för analytisk dimensionering av brandskydd. Detta görs för att öka branschens påverkan på brandteknisk dimensionering och främja innovativa brandskyddslösningar i byggnader. Målet är att förberedelserna ska främja en snabb och effektiv standardiseringsprocess och att de nya standarderna/tekniska specifikationerna ska vara redo att publiceras före införandet av de nya byggreglerna inom brandskyddsområdet som förväntas träda i kraft under 2024/2025.

I denna rapport presenteras underlag till de förändringsförslag som ges inom de nya tekniska specifikationerna i förhållande till det tidigare (och nu gällande) allmänna rådet om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD. Rapporten kan således användas som underlag av projektörer och andra intressenter för att förstå bakgrunden till de riktlinjer som ges i de nya specifikationerna.

(Bilagorna i rapporten är förslag och de slutgiltiga versionerna av de tekniska specifikationerna är inte fastslagna utan kommer publiceras av SIS när kommentarerna bearbetats och när Boverkets slutgiltiga förslag på nya föreskrifter finns framtaget.)

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt