Artikel Avtalsjuridik digitala modeller - nya hjälpmedel

Publicerad

Projektet har tagit fram en checklista för aktörerna i byggbranschen från projektering till förvaltning. Användningen av digitala modeller ger inga juridiska problem.
Rädslan för juridiken är större än de juridiska problemen
Rädslan för juridiken är större än de juridiska problemen

Avtalsjuridik för digitala modeller

 

Nya digitala arbetssätt är en viktig faktor för att sänka bygg- och förvaltningskostnader och samtidigt öka såväl kundnytta som konkurrenskraft och lönsamhet hos de företag som vill anamma nya metoder. BIM har tillämpats inom delar av samhällsbyggandet sedan mer än 15 år tillbaka, men ännu inte fått ett övergripande genomslag. Många anser att osäkerheten kring de juridiska förhållandena är en orsak till detta. En sammanfattande bild av problematiken är att rädslan för juridiken är mycket större än de juridiska problemen.


Projektets syfte var att ta fram hjälpmedel som ur juridiskt perspektiv kan underlätta användningen av digitala modeller. Huvudresultatet är en checklista, att användas av olika parter i projekt, för att precisera uppgifter och ansvar ur juridiskt perspektiv.


I samband med projektet har flera insatser lagts på kommunikation om frågorna, genom frukostmöten och seminarier och genom enkäter till aktörer inom olika delar av sektorn. Tidningsartiklar om upphovsrättsfrågor och allmänna juridiska frågor kopplade till digitala arbetsprocesser har också publicerats utifrån resultaten.  

 

Projektgrupp:

·      Maria Freeney, Sweco (till och med augusti 2021 vid Tyréns)

·      Åsa Gatter, NCC (från december 2021 vid Statens Fastighetsverk)

·      Mårten Lindström, BIM Alliance/More10 AB  (projektledare)

·      Johannes Ris, Byggstyrning 

·      Eva Westberg Persson, Foyen Advokatfirma 


Kontakt