Projekt 12548 Avslutat Framtagning av riktlinjer för leverans av digital information för anläggningsprojekt med avseende på användning, nyttjanderätt och ansvar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

BIM, Building Information Modeling, innebär stora möjligheter till en effektivare anläggningsprocess. Visionen är att den information som skapas redan i tidiga skeden av produktbestämningen kan bibehållas, återanvändas och vidareutvecklas under anläggningens hela livscykel. Verktyg i form av datorsystem och kommunikationsmöjligheter för detta finns till rimliga kostnader.

Vad som saknas är bland annat ett klarläggande av legal status på den digitala informationen. De standardavtal som idag används (ABK 09, AB 04, ABT 06) reglerar rättigheter och ansvar för information i form av ritningar och beskrivningar. Den digitala informationen som levereras respektive tillhandahålls, till exempel som en BIM-modell, får endast status "för information". Detta innebär att de effektivitetsvinster som BIM möjliggör inte nyttjas och att projektet belastas av ett onödigt dubbelarbete.

Detta projekt har tagit fram två villkorsbilagor för den digitala informationen. En bilaga för levererad (skapad) digital information vid ett projekteringsuppdrag (ABK 09) och en bilaga för digital information som tillhandhålls av beställaren vid en utförandeentreprenad (AB 04).

Genom dessa villkorsbilagor kan parterna överenskomma om den digitala informationens juridiska status, till exempel att den ska jämställas med beskrivning enligt kontraktshandlingarna. Därmed kan även mottagarens nyttjanderätt och leverantörens ansvar på ett meningsfullt sätt kopplas till leveransen av den digitala informationen. Till varje villkorsbilaga har en utförlig instruktion tagits fram liksom två exempel på tillämpningar av villkorsbilagorna och medföljande leveransspecifikationer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Framtagning av riktlinjer för leverans av digital information för anläggningsprojekt med avseende på användning, nyttkanderätt och ansvar", Håkan Blom (sex sidor och två bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt