Projekt 13891 Avslutat Avtalsjuridik för digitala modeller

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Ett konsekvent införande av digitala modeller vid planering, projektering och utförande av
byggprojekt och vid förvaltning av uppförda byggnader och anläggningar har stor påverkan på kvalitet och ekonomi. Nya digitala arbetssätt är en viktig faktor för att sänka bygg- och
förvaltningskostnader och samtidigt öka såväl kundnytta som konkurrenskraft och lönsamhet hos de företag som vill anamma nya metoder.

Huvudresultatet av detta projekt är en checklista, som kan användas av olika
parter i projekt, för att precisera uppgifter och ansvar ur juridiskt perspektiv. Checklistan är indelad i de olika huvudskeden som finns för en byggnads eller anläggnings livscykel.

De juridiska frågor som vi anser har högst vikt att klarlägga är nyttjanderätten till modeller,
rangordningen av handlingars giltighet i en entreprenad, samt hur den överinformation som modeller kan innehålla ska hanteras vid exempelvis upphandling av en entreprenad.
En allmän bild, som förstärkts under projekttiden, är att de juridiska problemen vid införande av digitala arbetssätt är få. Däremot finns ett stort behov av utbildning, utökad standardisering och, inte minst, utnyttjande av de standarder som finns. En sammanfattande bild av problematiken är att rädslan för juridiken är mycket större än de juridiska problemen.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt