Projekt 13133 Avslutat Förstudie BIM och juridik

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Tidigare utredningar kring BIM har oftast fokuserat på tekniska frågor, eller på processer kopplade till BIM-användning. Denna förstudie har haft som syfte att studera hur införandet av BIM påverkar respektive påverkas av affärsupplägg och avtalsfrågor, med ansatsen att en digital modell ska kunna vara en del av avtalet utan upprepning i form av dokument.

Förstudien omfattar ett 40-tal intervjuer, en workshop med aktörer i sektorn, och genomgång av tidigare utredningar i Sverige och i närliggande länder. Resultaten pekar på att dagens sätt att använda BIM, där respektive part arbetar i sin egen modell som sammanställs till en gemensam granskningsmodell, ställer krav på affär och avtal. I framtiden kommer det sannolikt att bli vanligare att parterna arbetar direkt i en gemensam modell. Detta kommer att ställa andra krav på affär och avtal, exempelvis hur avtalen ska reglera spårbarhet, ansvar och nyttjanderättsfrågor. Förstudiens slutsatser och rekommendationer är:
- Standardisering av begreppsdefinitioner, processer och rutiner krävs för att undvika missförstånd och för att få ökad tydlighet i avtalsfrågor
- De olika aktörernas behov och vinster av BIM måste tydliggöras så att informationen och hur denna struktureras kan anpassas och optimeras för respektive fas
- Leveransspecifikation är ett nyckelbegrepp för att reglera vilken information som är relevant och hur denna är avsedd att användas
- AB 04, ABT 06 och ABK 09 bör kompletteras avseende rangordningsregler och bestämmelser kring nyttjanderätt kopplade till leveransspecifikation.

Ovanstående slutsatser och rekommendationer är tänkta att vara input till Byggandets kontraktskommitté (BKK) inför översyn av byggbranschens standardavtal, och att utgöra underlag för diskussioner om vidare utredningar och insatser inom området.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "BIM – påverkan på affär och avtal", Henrik Szentes och Janne Svensson, på uppdrag av BIM Alliance, Byggherrarna, Installatörsföretagen, Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare
Relaterade projekt