Sök projektbidrag till Kunskaps­inhämtnings­projekt

SBUF beviljar bidrag till projekt för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. Möjligheten är avsedd för en person; att delta i konferens, studiebesök hos byggföretag och byggprojekt, myndigheter internationell kongress etcetera.

Ansökan och rapportering

Ett kunskapsinhämtningsprojekt ansöker du om precis som en vanlig ansökan och den avslutas med en rapport från studiebesöket eller konferensen. Rapporten ska skrivas enligt SBUF:s rapportmall och vara avsedd för branschgemensam spridning.

Internationell teknisk utveckling

SBUF sätter stor vikt på kunskapsinhämtning för byggbranschen. Det är av stor vikt att inhämta kunskap från den internationella arenan om den tekniska utvecklingen inom byggområdet så som nya rön inom byggmetoder och material, digitalisering, byggprocess, arbetsmiljö, regelverk etcetera.

Bidraget för kunskapsinhämtning är avsett för medarbetare anställda i Byggföretagens och Installatörsföretagens medlemsföretag och täcker kostnaden för en person och till exempel resekostnader och konferensavgifter. (Bidrag till kostnader för egen tid medges ej.)

Bra att veta CV ska bifogas ansökan

En ansökan om bidrag till kunskapsinhämtning har samma struktur och beslutsprocess som ett utvecklingsprojekt. Men sökandens CV ska också bifogas ansökan.

Gränsdragning

SBUF lämnar bidrag till kunskapsinhämtning och förstudier men inte till marknadsföringsaktiviteter eller utbildningar.