Vilka projekt kan få bidrag? SBUF:s mål och kriterier

SBUF:s mål är att bidra till långsiktig forskning, hållbara företagsnära lösningar, forskningsrön och konkret kunskap som utvecklar företagen och byggbranschen.

Projekten ska möta SBUF:s mål och kriterier

SBUF:s mål är att bidra till långsiktig forskning, hållbara företagsnära lösningar, forskningsrön och handfast kunskap som utvecklar företagen och byggbranschen.
långsiktig forskning - ny kunskap och baserat på nya och tidigare forskningsstudier
hållbara företagsnära lösningar - vägledningar, checklistor, färdplaner
ökad konkurrenskraft - kompetensutveckling, innovationer
konkret kunskap - implementerbara lösningar, prototyper, kompetensuppbyggnad som att finanseria doktorander

Områden som utvecklar företag och branschen

SBUF ger enbart bidrag för forsknings- och/eller utvecklingsprojekt vars innehåll och mål adresserar en uttrycklig nytta och relevans för medlemsföretagen. Projekten ska ha en tydlig utvecklingsidé, den ska vara företagsdriven och väl förankrad hos företagen.

Projektresultaten ska vara branschgemensamma, öppna för alla att ta del av.  Projekten ska adressera hållbarhet i aspekter som gynnar samhällsbyggandet, produktiviteten och företagens vardag. Vissa områden är i ett särskilt viktigt skede för branschutvecklingen och SBUF:s mål att bidra till. Notera följande fokusområden:

Fokus Digital­isering

Effektivisera och förenkla administrativa rutiner, effektivisera processer som förändrar både produkter, tjänster och affärsmodeller. Vi välkomnar en bredd av ansökningar inom digitalisering och det kan till exempel handla om förstärkning inom områdena: AI och maskininlärning, standardisering, Digitala tvillingar, arbets- och affärsmodeller

Fokus Hållbarhet, klimat & miljö

Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och för Bygg- och anläggningssektorns färdplan kan det till exempel handla om projekt som ger: minskad klimatpåverkan, minskad energianvändning, ökad cirkularitet, återbruk, social hållbarhet, längre livslängd (LCA) och lägre kostnad (LCC)

red helmet

Fokus Säkerhet & arbetsmiljö

En arbetsplats för alla. En trygg arbetsmiljö handlar om att minimera risken för skador och att kunna ge snabb hjälp om olyckan är framme. Projekten ska ur ett arbets- och säkerhetsperspektiv ge resultat som: nya tekniska lösningar, vägledningar för ett säkrare arbete, arbetsklimatet det vill säga att alla har samma förutsättningar att må bra och utvecklas på arbetsplatsen.

workers overviewing progress

Fokus Management

Management – attraktivitet, ledarskap och organisering - management är ett vitt begrepp och innefattar flera viktiga företags-, och branschomfattande utvecklingsområden. Företagsnyttan är central för SBUF och entreprenörerna, forsknings- och utvecklingsprojekten ska på ett eller annat sätt leda till företagens affärsnytta, på kort och lång sikt. Produktiviteten är central tillsammans med ledarskapsutveckling och kan ses i det större managementperspektivet med: utveckling av affärs-, och ledarskapsmodeller, standardisering, undersökningar och vägledningar om företagskultur, gynnsamma förutsättningar för innovationer, teknikutveckling och medarbetarengagemang, attraktion av framtida generationer till byggbranschen

Ett eller flera av kriterierna ska vara uppfyllda för att ett projekt kommer i fråga för bidrag. En mycket viktig parameter är att beskriva det branschgemensamma projektresultatet, öppet för alla att ta del av. 

I checklistan för projektbeskrivningen ser du vilken formalia som utformar en bra ansökan och som också SBUF:s utskott använder i sin bedömning av ditt underlag.

Gör din projektbeskrivning

Projektformer

Projekt Forskning

Projektets relevans och förankring i branschen av avgörande betydelse.

Projekt Utveckling

Branschgemensam insats från utveckling och forskning till praktisk handling

Projekt Kunskap

Kunskapsinhämtning eller omvärldsbevakning.

Kontakt Har du en projektidé?

Innan du gör en formell ansökan är du alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera din projektidé och vilken form det bör bedrivas i.

Bra att veta Gränsdragning för projektstöd

Vägledning 1. Sök finansering

Kriterier och projektbeskrivning

Ett eller flera av dessa kriterier ska vara uppfyllda för att ett projekt kommer i fråga för bidrag. En mycket viktig parameter är att projektresultaten ska vara branschgemensamma, öppna för alla att ta del av. 

I checklistan för projektbeskrivningen ser du vilken formalia som utformar en bra ansökan och som också SBUF:s utskott använder i sin bedömning av ditt underlag.