Forskningsprojekt

Projektansökningar som ska genomföras i akademisk miljö; som seniorforskning, som resulterar i vetenskapliga artiklar eller som genomförs av doktorander är ur SBUF:s synvinkel forskningsprojekt.

Vid bedömningen av ansökningar om forskningsbidrag är projektets relevans och förankring i branschen av avgörande betydelse, liksom den forskningsmiljö projektet är avsett att utföras i. SBUF granskar projektets vetenskapliga nivå, hur de kunskaper som genereras i projektet är tänkta att implementeras i enskilda företag och i branschen som helhet. SBUF förutsätter också  samordning  mellan lärosätena, t.ex. genom samarbetsorganisationen SBU Sveriges Bygguniversitet.


 

Doktorandarbete

Bidrag från SBUF ska täcka lönekostnader inklusive tillägg för doktorand, handledare och seniorforskare, lokalkostnader, universitetsavgifter, konferensavgifter, publiceringskostnader och viss verifierande provning i normalt doktorandarbete. Referens- och styrgruppens kostnader förväntas täckas genom egeninsatser från respektive deltagare.

Med normalt doktorandarbete avses en teoretisk avhandling där även viss verifierande laboratorieprovning ingår. Det finns möjlighet att ansöka om ett utökat bidrag för exempelvis väl motiverade och relevanta kostsamma laboratorieundersökningar och fältmätningar.

Doktorandtiden för varje akademisk examen (licentiatexamen respektive doktorsexamen) antas vara högst två års heltidsekvivalent doktorandarbete och därmed totalt fyra år för att nå en doktorsexamen. För det fall där doktorandarbetet planeras ske under längre tid än två år per examensnivå förväntas att lärosätet täcker samtliga merkostnader för den utökade studietiden. Ytterligare bidrag kan inte förväntas för en längre doktorandtid än fyra års heltidsekvivalent doktorandarbete.

SBUF välkomnar även projekt avsedda att utföras av seniorforskare.

För doktorandprojekt gäller

  • För projekt med industri- eller högskoledoktorand kan SBUF bevilja bidrag med upp till 2000 000 kronor för doktorandarbete fram till licentiatexamen respektive för doktorandarbete från licentiatexamen till doktorsexamen. SBUF:s bidragsschablon ska täcka och innefatta ovanstående kostnadsposter.
  • Kostnader för doktorandprojekt som överstiger SBUF:s bidragsschablon förväntas täckas av sökande företag, lärosäte eller annan finansiär. Exempelvis förväntas att sökande företag täcker skillnaden i lönekostnad mellan en industridoktorand och en högskoledoktorand.
  • För forskningsprojekt med tillkommande kostnader som normalt inte ingår i ett doktorsarbete – till exempel för kostsamma experimentella undersökningar – kan ett utökat bidrag beviljas med upp till 1 000 000 kronor totalt.
  • I projekt innehållande seniorforskning och doktorandarbete rekommenderas att seniorforskningsdelarna separeras budgetmässigt från doktorandprojektet, men att kopplingen mellan doktorandens arbete och seniorforskningen belyses på ett tydligt sätt i respektive projektbeskrivning.

Tema Forskning & näringsliv

En betydande del av SBUF:s budget avser stöd till forskning vid högskolor i ämnen som är vitala för entreprenörer och installatörer.