Gränsdragningar - definitioner och avgränsningar SBUF har för beviljande av projektstöd

Produkt- och tjänsteutveckling

SBUF ser övergripande positivt på utveckling av produkter, hjälpmedel, verktyg eller liknande som främjar den branschgemensamma utvecklingen så länge det är kostnadsfritt tillgängligt och nedladdningsbart för medlemsföretagen hos Byggföretagen och Installatörsföretagen.

Prototyper och tillgängligt material

SBUF kan rekommendera bidrag till projekt som gäller produktutveckling där projektresultatet genererar ett framtagande utan att nå steget av kommersialisering, det vill säga längst som framtagande av en prototyp för att verifiera genomförbarhet. Projektets resultat ska då omfatta ett komplett material med beskrivningar, ritningar och dylikt så att medlemsföretagen hos Byggföretagen och Installatörsföretagen fritt kan fortsätta produktutvecklingens sista fas på egen bekostnad.

Nej till patent och företagsprodukter

Projekt som innefattar patent eller produktutveckling för exempelvis ett enskilt företag rekommenderas ej bidrag även om produkten eller tjänsten kan erbjudas till samtliga branschaktörer.

Program och kommunikation

Programinnehåll

Delar av större strategiska program kan utgöra projektinnehåll som kan finansieras av SBUF men ska som alla projekt ha tydlig avgränsad företagsnytta och finanseringsdel som slutredovisas enskilt enligt plan.

Nej till kommunikationsinsatser

Kommunikationsprojekt som till exempel samlar ihop underlag för vidare information kan visserligen vara kompetenshöjande och det är bra men inte att se som ett utvecklingsprojekt.

Utbildningar och tryckkostnader?

Utbildningar

Utbildningsmaterial och kurslitteratur, som primärt avses att användas i kommersiell verksamhet, undervisning vid högskolor, universitet eller andra lärosäten, ska finansieras av utbildaren eller lärosätet.

(Utbildningsföretag har en affärsdrivande verksamhet, vilket ska finansiera utbildningsmaterialet. Lärosäten tilldelas statliga medel, fakultetsmedel, för att bedriva utbildning, vilket även det bekostar framtagandet av kurslitteratur.)

Tryckkostnader

SBUF tillhandahåller projektens branschgemensamma resultat i digital form för nedladdning från SBUF:s webbsida.

 

 

 

 

Eventuella tryckkostnader för övrigt material från projektresultatet ombesörjs av den part som avser använda det.

Standardiserings-kommittéer

Bidrag för entreprenörens medverkan i tekniska kommittéer kan stöttas via ansökan om projektbidrag. Medverkan i revideringsarbetet av en standard kan pågå under flera års tid varför det är väsentligt att omfattningen beskrivs redan från början för hela revideringsarbetet med en så välgrundad kostnadsspecifikation som är möjlig.

Berör en projektansökan flera entreprenörers medverkan kan jämkning och omfördelning av projektets finansiering vara nödvändig genom exempelvis en högre egen insats från de medverkande entreprenörerna eller bidrag från fler bidragsgivare.

Projektbeskrivningen Checka A-H

Gå gärna igenom ansökan och "checka av" så att ni fått med det väsentliga som nämns i SBUF:s checklista för projektbeskrivning. 

Till projektbeskrivningen