Projekt 13998 Avslutat Heltäckande väderskydd: byggklimat och arbetsmiljö

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektresultatet visar stora fördelar med att använda heltäckande väderskydd i samband
med träbyggnad, i denna undersökning KL-trästomme. Slutsatser baserade på studerade projekt är:
- Tre av fyra mikroskoperade provkroppar som placerades utomhus har drabbats av mikrobiell påväxt. Ingen av provkropparna som monterats i något av väderskydden påvisar mikrobiell påväxt över normala nivåer. En väderskyddad trästomme ger således ett rimligt risktagande gällande mikrobiell påväxt. Detta samband ses i projekt under alla årstider i samtliga studerade delar av landet, oavsett väderskyddstyp. Anmärkningsvärt är att även vid konstruktionstider kortare än normalt och vid vertikal placering av provkroppen har mikrobiell påväxt på provkropparna utomhus observerats.
- Förutom skyddet från nederbörd är de hygrotermiska förhållandena förhållandevis likvärdiga i väderskyddet jämfört med utomhus.
- Analyser med mögelmodeller för provkroppar inuti väderskyddet visar generellt samma utfall som mikroskoperingen av de monterade provkropparna gör. VMid analyserna av provkropparna utomhus underskattar mögelmodellerna risken för påväxt och mögelmodeller är således inte anpassade för att bedöma risk för mikrobiell påväxt för träkonstruktioner som exponeras för nederbörd.
- Ett väderskydd med en större luftvolym är bättre på att motverka övertemperaturer.

Ovan slutsatser indikerar att ett väderskydd med fast tak ger stora fördelar arbetsmiljömässigt. Att använda väderskydd oavsett typ, geografisk placering eller årstid resulterar i en lägre risk avseende mikrobiell tillväxt på KL-trä i de studerade projekten.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt