Artikel Heltäckande väderskydd för bättre byggklimat och arbetsmiljö

Publicerad

Väsentligt sänkt risk för mikrobiell påväxt med heltäckande väderskydd.
Foto: Layher
Foto: Layher

Den här studien visar stor fördel med väderskydd arbetsmiljömässigt då medarbetare och byggmaterial inte utsätts för nederbörd och vind. Den visar också att väderskydd generellt bidrar till ökad flexibilitet och ökad säkerhet.

Ingen påväxt innanför väderskyddet

Inga provkroppar inuti väderskydd har drabbats av påväxt, medan de som exponerats utomhus i stor utsträckning har drabbats av påväxt. De teoretiska modellerna uppvisar samma resultat men dessa kan inte fullt ut prediktera skada då de inte tar hänsyn till den faktiska nederbörden. Den upplevda arbetsmiljön har också visat sig vara bättre med väderskydd med skillnader baserat på typ av skydd.


I dag ses en ökande trend av byggnation med trästommar. Trä är ett material med låg CO2-belastning, och många aktörer menar att trä kommer att behöva användas i ännu högre omfattning för att byggbranschen ska klara sina klimatmål. Trä har en stor potential som stommaterial där framförallt korslimmat trä är en vanlig produkt. Byggnation med trä är dock förknippat med materialspecifika kvalitetsrisker. Framför allt under produktionsskedet kräver materialet en omsorgsfull hantering för att inte riskera mikrobiell påväxt. Här råder oenighet i branschen kring vilka åtgärder som krävs för att kvalitetssäkra stommen.

 

Mätningarna visar att klimatet i väderskyddet i regel är lite varmare och torrare än utomhus. Den stora fördelen är dock att träkonstruktionen är skyddad från nederbörd. I tre av fyra fall visar de mikrobiella provtagningarna att påväxt förekommer på de provkroppar som placerades utomhus, ÄVEN på den provkropp som monterades vertikalt, det vill säga som en vägg. Någon förhöjd mikrobiell påväxt fanns inte på någon av provkropparna som monterades inuti respektive väderskydd. Vid tretton av femton studerade mätplatser, visar MRD- och Mogli-modellerna att risk för mikrobiell påväxt inte finns. Vid resterande två mätplatser visar Mogli-modellen potentiell risk, medan MRD-modellen visar ingen risk.

Positiv inverkan arbetsmiljömässigt

Genomförda enkätundersökningarna visar generellt att väderskydden ger en positiv inverkan på arbetsmiljön. I sju av åtta studerade fall önskade de svarande ett väderskydd i nästa projekt med hänsyn till arbetsmiljö. Enkätundersökningarna visade dock att den upplevda arbetsmiljön påverkades av vilken sorts väderskydd som användes. Tälthallar och väderskydd på ställning upplevdes generellt som fördelaktiga avseende arbetsmiljö. Öppningsbara väderskydd upplevdes som mer problematiska. Framför allt momentet att öppna och stänga väderskyddet ansågs vara tidskrävande och förknippat med olycksrisker. De vanligaste positiva kommentarerna gällde arbetsmiljö vid användning av väderskydd var att inte utsättas för nederbörd och vind. Vidare kunde väderskyddet i många fall även bidra till ökad flexibilitet och ökad säkerhet på grund av minskad halkrisk. Däremot upplevde många projektutmaningar med snöskottning av taket och med inlastningen av material.


Kontakt