Projekt 13499 Avslutat Väderskydd - en lathund för entreprenören

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Vi ser att träbyggnad ökar i Sverige, det finns stort tryck att bygga stommar i trä, framförallt kring massivträ. Det finns dock ingen sammanhållen syn från leverantörer av trästommar att väderskydd behöver användas och olika metoder används. För hantera fuktrisker ser vi ett behov av rationella väderskyddslösningar. Det är viktigt både med rationell projektering av väderskyddslösningar och effektivt montage i produktion.

Studiens syfte var att förenkla insteget till att använda väderskydd genom att sammanställa vilka typer av väderskydd som kan vara lämpliga vid några olika utvalda byggnadstyper. Vidare diskuteras vilken potential till rationell produktion och vilka kostnader valen innebär. Projektet tar avstamp i tidigare genomförda SBUF projekt inom området.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Väderskydd - En lathund för entreprenören", Emma Brycke och Linda Martinsson, bägge Skanska.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt