Projekt 13890 Avslutat Analyser av energieffektiva flerbostadshus funktioner och energianvändning

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Problematiken som adresseras i detta projekt har tagits upp i olika rapporter tidigare, men kvarstår ändå i de flesta nya byggnader.

I kapitel 2 redovisas två studier om lågenergibyggnader från 2015 – 2017, som omfattar ca 45 byggnader var.
Dessa två studier är ”Utvärdering av lågenergibyggnader – Fallstudie 2017” (kap.2.10) och ”Energiprestanda i SABO Kombohus Bas 2015 – 2017” (kap.2.11).
I de båda studierna är det endast 25 % av byggnaderna, som uppfyller sin beräknade energiprestanda.
Resten av byggnaderna använder mer eller mycket mer än beräknat. Våren 2020 publicerade Stockholm stad sin utvärdering av Norra djurgårdsstaden etapp 2, som har uppmätta värden på i genomsnitt 70 kWh/m2 ,år (Hållbarhetsrapporten 2019) att jämföra med kravet 55 kWh/m2 ,år.

Lyfts tappvarmvattenenergin (standardiserat brukande) bort från den uppmätta energianvändningen är uppmätt energianvändning för värme och fastighetsel i snitt 50 % över beräknat. Förutsättningar för analyser Förstudien har sett på förutsättningar för analyser av energieffektiva flerbostadshus för att öka möjligheten att de kan uppfylla den beräknade energianvändningen.

Projektansvarig
  • JM AB
Projektledare
Relaterade projekt