Projekt 12336 Avslutat Kartläggning av tekniska lösningar för nyproduktion av energieffektiva flerbostadshus (steg 1)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet var att kartlägga olika tekniska lösningar som kan användas vid produktion av lågenergihus. Kartläggningen omfattade både de tekniker som används idag i lågenergihus och passivhus och annan teknik som vanligtvis inte använts i dessa sammanhang. Kartläggningen låg till grund för en utvärdering av hur väl de tekniska systemen i ett systemperspektiv uppfyller de förväntningar man har i byggskedet och senare skeden vad avser energianvändning, innemiljö (bland annat luftkvalitet och termisk komfort), fuktsäkerhet, produktionsanpassning, ekonomi med mera.
Det slutliga målet var att ge byggsektorns aktörer ett beslutsunderlag för val av några fåtal tekniska lösningar som kan användas i mycket energieffektiva byggnader, som över tiden är energieffektiva, har god innemiljö, är beständiga och anpassade för en mer omfattande och kostnadseffektiv produktion än idag.

Slutredovisningen utgörs av SP Rapport 2011:68 "Teknik- och systemlösningar för lågenergihus. En översikt", Eva Sikander och Svein Ruud, bägge SP (52 sidor). Slutredovisningen är gemensam för projekt 12336 och 12402.

Projektansvarig
  • Wäst Bygg AB
Projektledare
Relaterade projekt