Projekt 14102 Avslutat Regntäthet hos prefab. betongsandwichväggar och anslutningar-etapp 2, del 1

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I en tidigare genomförd SBUF studie (ID:13651) pekades det på att problem förekommer med vatteninträngning i ytterväggar bestående av betongsandwichelement. Historiskt sett har det förekommit vatteninträngning och även idag uppmärksammas problem med vatteninträngning i nya ytterväggar i varierande utsträckning, med prefabricerade betongsandwichelement. Det finns ingen entydig bild över omfattningen men däremot att det finns problem.

Denna studie är en fortsättning av SBUF 13818. SBUF projekt 13818 visade på flera väsentliga avvikelser vid besiktningar och vid laboratorieförsök av fasader med betongsandwichväggar. Det finns ett behov i branschen av att klargöra utformningen av pålitliga lösningar och tätningar. Därför har nu nästa delsteg varit att studera tryckskillnad över verkliga fasader för att få klarhet i om verkliga fasader har en tryckutjämnande funktion och samtidigt få en avstämning om tidigare labbförsök var realistiska. Dessutom dra nytta av den kunskap som finns genom en litteraturinventering.

Generellt sett visade utförda fältmätningar exempelvis på betydande tryckskillnader över fasad, 30-40 Pa undertryck i vägg mot ute, även vid relativt låga vindhastigheter på 5-8 m/s. Uppmätta fasader/väggar, var fogade med fogmassa och bottningslist samt TDV-rör/öppningar i fogkryss. Fasaderna kan därför inte anses ha en tryckutjämnande funktion (jämnställning av tryck). Fasader med aktuella TDV-öppningar har förmodligen otillräckligt med öppningar.

Detta överensstämmer med de tidigare labbförsöken. Observera att i dessa fältmätningar så har enbart lufttrycksdifferensen över fasad och vägg samt vindhastighet och vindriktning mätts. Fasadernas regntäthet med mera har inte omfattats av dessa fältmätningar.

I den internationella litteraturen förespråkas tvåstegstätning med dränering vilket inte förefaller vara så vanligt i Sverige idag. Eventuellt kan tvåstegstätade lösningar med dränering ha blivit misskrediterade i Sverige på grund av olika fel eller brister i utförande. Genomgående framhålls i den nationella och internationella litteraturen att tvåstegstätning ska vara en mer pålitlig och tätare metod än enstegstätning, om tätningar utförs korrekt.

Inför fortsatt forskning kan konstateras att det finns ett behov av en guide med goda tätningsprinciper för dagens olika konstruktioner, lösningar och material med dokumenterade egenskaper, funktion och hållbarhet.


Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt