Projekt 13651 Avslutat Fukt i prefabricerade betongsandwichelement

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Att bygga med betongsandwichelement tillåter en hög byggtakt med god kvalitet.
Betongsandwichelement som ytterväggar kräver dock stor omsorg vid utformning, särskilt ur
fuktsynpunkt för att förhindra inläckage då sandwichelementen är enstegstätade. Historiskt sett
har det visat sig att det förekommit problem med vatteninträngning vid användning av
prefabricerade betongsandwichelement.
Syftet med SBUF-projektet är att genomföra en inventering av fuktproblem i
betongsandwichelement. Detta genom att undersöka hur vanligt det är med fuktproblem i dessa
typer av element tillsammans med studier av vilka typer av problem och skador som uppkommer,
var de uppstår samt vilka konsekvenser dessa problem och skador kan medföra.
I projektet har en litteraturstudie genomförts tillsammans med en enkätundersökning och en
workshop.
Resultaten visar att det med dagens byggnadssätt förekommer fuktrelaterade problem för
betongsandwichelement. Studien har dock inte kunnat ge någon entydig bild över omfattningen, Då
fukt tar sig in i konstruktionen tyder denna undersökning på att det oftast är genom elementskarvar
och fogar samt vid fönster som fukten tar sig in. Ett återkommande problem upplevdes också vara
anslutningar, bland annat bjälklagsanslutningar och anslutning till balkonger samt förekomst av
byggfukt.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt