Projekt 12847 Avslutat Riskanalyser av nya innovativa fasadsystem för renovering av miljonprogrammets byggnader, Etapp I

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Det finns ett inläckage i mer än 90% av alla studerade fasader och i mer än 60 % av alla anslutningar mellan fasad och fönster. Därmed kan konstateras att dagens fasadlösningar är svåra eller omöjliga att göra regntäta, det vill säga det yttersta skiktet i ytterväggen är oftast inte regntätt på grund av otätheter vid fasaddetaljer.

Fasader och anslutningsdetaljers regnskyddande funktion har varit otillräcklig, vilket bidragit till fuktskadeproblem inuti fuktkänsliga ytterväggar.

Uppgifter om nya fasaders regntäthet eller regntäthet hos anslutningar mellan fasad och fönster etc. har varit relativt sällsynt. Vidare har det saknats kunskap om hur inläckage sker, varför realistiska fuktberäkningar och pålitliga riskanalyser av nya fasader inte varit möjliga att göra.

En anledning till varför det inte framkommit någon markant skillnad i resultat mellan oventilerade och ventilerade tryckutjämnade fasader är förmodligen på grund av att många otätheter återfinns vid utstickande detaljer, oberoende av fasadsystem, som ger upphov till att vatten däms upp och ger ett betydligt hydrostatiskt tryck.

Många hål lutar nedåt vilket ger ett ökat hydrostatiskt tryck i hålet. Resultaten visar att vid provningar och experimentella försök ligger ofta inläckageflödet omkring 0,5 till 2 procent, per otäthet, av vattenbelastningen per enhetsbredd av fasaden (tumregel).

Detta avser noggrant monterade fasader. Det tyder på att även om montaget görs noggrant så finns det ändå små, dolda eller osynliga otätheter. Därför bör punktinläckage genom det yttersta skiktet vara med vid fuktdimensionering av ytterväggar.

Målet forskningen har varit att öka kunskapen och ta fram mer data om regntäthet, inläckageflöde genom det yttersta skiktet i ytterväggen.

Vidare har målet också varit att utveckla en ny algoritm för att mer exakt kunna beräkna inläckageflöde. Eftersom otätheter och inläckage vanligtvis finns punktvis behöver fuktberäkningar göras i två eller tre dimensioner för att de ska bli relevanta.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Regninläckage och dess mekanismer i fasader. En ny beräkningsalgoritm", Lars Olsson, RISE.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt