Projekt 13638 Avslutat Fullskaleförsök med bergmaterial för DEM-modellvalidering och undersökning av separation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning


Följande rapport ger en detaljerad redogörelse av aktiviteter och resultat från SBUF-projekt 13638. Projektet har genomförts inom ramen för Vinnova InfraSweden2030-projektet DigiRoad (2018-00606). Digiroad-projektets syfte är att undersöka storlekssegregeringseffekten i materialhanteringsprocessen och vid kompaktering av obundna granulära material (UGM) vid vägbyggnad. För detta används beräkningsmetoden diskret elementmetod (DEM). En viktig aspekt av Digiroad-projektet är att genomföra fysiska experiment för att validera simuleringsmetoden på olika skalor, från laboratorium till industriell skala. SBUF-projektet som presenteras i denna rapport har inriktats mot att utföra experiment i industriell skala i en bergtäkt där avlastning från två olika maskiner studeras. Resultatet av projektet kan klassificeras i tre kunskapsdomäner: metodik för experiment i industriell skala, DEM-modellering och simulering av bergmaterial vid avlastningsprocesser, samt segregeringseffekter som uppkommer under avlastning och vid den resulterande högbildningen.
Jämförelsen mellan simulering och experiment visar en mycket hög grad av kongruens. För att statistiskt kunna utvärdera kongruensen bättre behöver fler tester genomföras så att variansen för avlastningssekvensen och högbildningen kan beräknas.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt