Projekt 14280 Pågående Utläggning och provtagning av obundet bärlager -Simulering med hjälp av DEM

Projekttid

Sammanfattning

Projektet syftar till att ge underlag för råd och rekommendationer (”Best practice”) riktat till anläggningsentreprenörer och infrastrukturägare vid utläggning och provtagning av obundna material samt metodik för att simulera framtida utläggning av cirkulära material. Utgångspunkten i aktuellt projekt är utläggning och provtagning av bärlager med kornstorleksfördelning 0-32 mm. Genom simuleringar med hjälp av diskret elementmetod (DEM) går det reda ut hur olika utläggningsmetoder påverkar kornstorleksfördelningen i olika punkter samt genom DEM ta reda på bästa sättet att ta ut prov för att verifiera detta. DEM-simuleringarna verifieras med utvalda fältmätningar.

Separering av obundet material i exempelvis en vägkonstruktion medför att vissa partier kommer innehålla för finmaterial och andra partier bli för grovkornigt och ensgraderat. Båda delarna har en negativ inverkan på stabilitet och styvhet på det obundna lagret. Detta kan i sin tur leda till ökad spårbildning och uppsprickning av de ovanliggande bundna lagren med påverkan på konstruktionens funktion.

Med en digital simuleringsmetodik kan bästa sättet att lägga ut obundna material samt hur dessa ska provtas som verifiering testat innan utläggning och därmed slippa "trial and error". Det blir därmed lättare att även studera effekten av att börja använda cirkulära material.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt