Projekt 13820 Avslutat Undersökning av separationseffekter vid kompaktering av obundna material

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Fraunhofer-Chalmers Centre (FCC) har i en serie forskningsprojekt tillsammans med NCC, Dynapac, Volvo CE och Chalmers studerat bergmaterial, dess beteende och interaktion med maskingeometri vid vägbyggnation. För detta används och utvecklas simuleringsmetoden diskret elementmetod (DEM) av FCC.

Projektresultaten tyder på att branschen bör bibehålla fokus på ballastkvalité och säkerställning av så jämn storleksfördelning i obundna lager som möjligt. Projektet visar att segregerings- och separationseffekter kan ha en mycket påtaglig inverkan på obundna lagers styvhet och bärighet

Detta projekt där packningsexperiment utförs i Dynapacs anläggning. Testkanalen instrumenteras med sensorer för marktryck, deformation, sättning, styvhet och sönderdelning. Simuleringar genomförs för att demonstrera modellvaliditet samt för vidare undersökning av relationen mellan maskinens dynamik och dess interaktion med partiklarna i bädden.

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt