Artikel Resultat kring avlastning av bergmaterial

Publicerad

Fullskaleförsök med bergmaterial för DEM-modellvalidering och undersökning av separation.
Resultatet av projektet klassificeras i tre kunskapsdomäner: metodik för experiment i industriell skala, DEM-modellering och simulering av bergmaterial vid avlastningsprocesser och segregeringseffekter som uppkommer under avlastning och vid den resulterande högbildningen.
Resultatet av projektet klassificeras i tre kunskapsdomäner: metodik för experiment i industriell skala, DEM-modellering och simulering av bergmaterial vid avlastningsprocesser och segregeringseffekter som uppkommer under avlastning och vid den resulterande högbildningen.
Projektet har utfört experiment i en bergtäkt där avlastning från två olika maskiner studeras. Resultatet klassificeras i tre kunskapsdomäner: metodik för experiment i industriell skala, DEM-modellering och simulering av bergmaterial vid avlastningsprocesser, samt segregeringseffekter som uppkommer under avlastning och vid den resulterande högbildningen.

Det finns ett antal utmaningar kopplade till validering av simuleringsmodeller. Det utförda experimentet måste dokumenteras tillräckligt så att modelleraren inte gör ett misstag eller gör antaganden som leder till en diskrepans mellan systemkonfigurationen i testmiljön och motsvarande simuleringsinställningar. 

Det bästa sättet att minimera sådana avvikelser är att personerna som modellerar deltar i eller utför testerna själva. Detta kräver emellertid erfarenhet och kunskap om både hur man utför modelleringen och hur man utför väl genomförda experiment i fält. Därför har samarbetet mellan FCC och NCC varit en så unik projektstruktur.

Bakgrund

Rapporten ger en detaljerad redogörelse av aktiviteter och resultat från SBUF-projekt 13638. Projektet har genomförts inom ramen för Vinnova InfraSweden2030-projektet DigiRoad (2018-00606).

Digiroad-projektets syfte är att undersöka storlekssegregeringseffekten i materialhanteringsprocessen och vid kompaktering av obundna granulära material (UGM) vid vägbyggnad. För detta används beräkningsmetoden diskret elementmetod (DEM). En viktig aspekt av Digiroad-projektet är att genomföra fysiska experiment för att validera simuleringsmetoden på olika skalor, från laboratorium till industriell skala.

Fullskaleförsök med bergmaterial för DEM-modellvalidering och undersökning av separation.


Kontakt