Projekt 14083 Avslutat Kravställningar i FU och deras inverkan på byggnadens klimatpåverkan

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Studien har lett fram till följande slutsatser gällande hur
förfrågningsunderlag bör utformas för att uppmuntra till innovativt klimatarbete:

I takt med att byggnaders klimatpåverkan ska minskas behöver kravformuleringar ändras så att de i huvudsak pekar på funktionskrav, i stället för tekniska lösningar och material, då detta möjliggör för entreprenören att minska byggnadens klimatpåverkan.

Vidare är det fördelaktigt att i de fall där specifika material trots allt kravställs så
kompletteras kravet med en formulering om likvärdighet där även klimataspekten ingår som utvärderingsparameter.

Den kravställning som bedöms ha störst inverkan på att minska byggnadens
klimatpåverkan är att inkludera klimatpåverkan i själva upphandlingen, gärna
kombinerat med en bonus till entreprenören om klimatpåverkan ytterligare
minskas innan överlämning av byggnaden. På detta sätt uppmuntras och
tvingas entreprenören att göra kloka och medvetna val längs hela byggprojektets gång för att minska byggnadens klimatpåverkan.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt