Projekt 14083 Pågående Kravställningar i FU och deras inverkan på byggnadens klimatpåverkan

Projekttid

Sammanfattning

Projektet avser att göra en genomlysning av ett antal utvalda förfrågningsunderlag för att i dessa identifiera vilka kravställningar som kan ha en inverkan på byggnadens klimatbelastning i byggskedet. Vidare kommer även förslag på alternativa skrivningar som möjliggör för minskad klimatpåverkan att tas fram.Flertalet byggprojekt upphandlas i dagsläget mha förfrågningsunderlag i vilka olika kravställningar definieras. Dessa kravställningar syftar till att definiera vilken prestanda den färdiga byggnaden ska ha. Många gånger medför det att olika typer av byggmaterial behöver tillföras byggnaden för att klara ställda krav. Eftersom utredningar har visat att de största utsläppen av växthusgaser från en byggnad uppstår i byggskedet där byggmaterialen står för den största andelen innebär det att det finns anledning att undersöka hur olika kravställningar i förfrågningsunderlagen påverkar byggnadens klimatpåverkan.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt