Projekt 13705 Avslutat Hållbarhet i offentlig upphandling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning


Sverige har ambitiösa klimat- och miljömål på alla nivåer i samhället.. En annan utmaning som framför allt faller på landets kommuner och regioner är att bygga och utveckla våra städer på ett hållbart sätt. Det krävs både omfattande och konkreta åtgärder för att målen på detta område ska kunna nås, inte minst i form av höga krav och tydliga incitament i offentliga upphandlingar. Ett viktigt steg i den riktningen kan vara att ställa fler och bättre krav på grön och social hållbarhet i offentlig upphandling än vad som görs i dag.2
Den här rapporten syftar till att undersöka i vilken grad hållbarhet tillmäts betydelse i offentliga upphandlingar. Rapporten har därför analyserat offentliga upphandlingar inom ett avgränsat område inom byggnation för att kartlägga hur och i vilken omfattning krav på grön och social hållbarhet ställs.
Rapporten baseras på offentliga upphandlingar från 2017+ 2018 och omfattar 248 upphandlingar; 100 /2017; 148/2018. Studien genomfördes i sept-okt 2019. För att skapa överblickbarhet samt för att möjliggöra jämförelser har studien fokuserats till upphandlingar avseende nybyggnationer av förskolor, skolor och vårdinrättningar (vårdcentraler, sjukhus, hälsocentraler och motsvarande).
Sammantaget visar rapporten att krav på grön och social hållbarhet främst ställs i form av obligatoriska och absoluta krav, så kallade skallkrav och som särskilda kontraktsvillkor. Den visar också att det är vanligare med krav på grön hållbarhet än på social hållbarhet.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt