Projekt 13487 Avslutat Cirkulär hantering av massor i bygg- och anläggningsprojekt

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning


Människan förflyttar mer landmassa på jordytan än summan av alla andra naturliga processer.
Upp till 40% av de globala utsläppen av växthusgaser, som koldioxid och metan, kan kopplas
till bygg- och anläggningssektorn. Utsläpp av växthusgaser och förbrukningen av resurser inom
byggbranschen måste minska kraftigt. Att ställa om från linjära till cirkulära flöden identifieras
av såväl europeiska lagstiftare, som flera organisationer och grupperingar i branschen, som en
nödvändighet för att uppnå målet om en hållbar utveckling.
Syftet med föreliggande projekt är att skapa förutsättningar genom
kunskapsspridning för en mer cirkulär hantering av lätt förorenade massor inom bygg- och
anläggningsprojekt samt marksaneringsprojekt. Detta för att nå målet med att minska
användningen av jungfruligt jord- och bergmaterial samt minska mängden deponerade
schaktmassor från entreprenader, vilket i sin tur kan generera minskat transportarbete.
Arbetet har inkluderat litteraturstudier om allmänna utgångspunkter för hållbar utveckling,
miljö- och avfallslagstiftning och förorenade massor samt dess koppling till resursanvändning,
cirkularitet, styrmedel och hållbarhetsbedömning. Utöver detta har två projekt där
masshantering av förorenade massor i olika stor omfattning varit en relevant aspekt studerats
tillsammans med två stycken projekt som studerats ur ett erfarenhetsperspektiv.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt