Artikel Byggavfall måste minska

Publicerad

Byggsektorn bör ta initiativ till minskad materialanvändning. Hållbarhetsbedöm processen.
Nuvarande och önskat läge för hantering av lätt förorenade jordmassor i bygg- och anläggningsbranschen.
Nuvarande och önskat läge för hantering av lätt förorenade jordmassor i bygg- och anläggningsbranschen.

Det finns stora utmaningar med att vända den eskalerande materialanvändningen och avfallsmängderna i samhället.  Bygg- och anläggningssektorn är en betydande aktör och bör vara den sektor som tar initiativ att driva på dessa åtgärder.

Massor är ett av de största materialslagen i samhället och de bidrar till stora avfallsmängder. För att skapa möjlighet för en ökad cirkularitet är det viktigt att tankarna kring cirkularitet genomsyrar hela byggprocessen, från planläggning, projektering, upphandling och genomförande.

Planprocessen ger möjlighet att påverka höjdsättningen för att optimera en massbalans och skapa ytor för mellanlagring och bearbetning av massor. Upphandlingar bör utformas på ett sätt så att entreprenören ges möjlighet att komma med förslag till förbättringar och helst även bli premierad för vinster som dessa förbättringar ger avseende ekonomi och/eller miljönytta, exempelvis genom bonussystem.

För att nå en hållbar materialförsörjning, krävs att behovet av material framförallt uppfylls genom återvinning av material, även material som uppstår utanför reguljär täktverksamhet.

Ett gemensamt beslutsstöd för miljöriskbedömning (SBUF-projekt id: 13768)  kan gynna cirkulära materialflöden där mer massor återvinns och mindre körs på deponi. Kraven på avfall är höga i jämförelse med kraven på en produkt vilket riskerar att skapa mera avfall.

När lagstiftningen tolkas tenderar skydd av miljön mot skador väga tyngre än att verka för återanvändning av material. Detta kan även tolkas som att kortsiktiga osäkra risker väger tyngre än långsiktiga risker kring till exempel resursanvändning och klimatpåverkan.

Hållbarhetsbedömningar kan bidra till att öka förutsättningarna för en högre grad av återanvändning och återvinning av jordmassor.


Kontakt