Projekt 14201 Avslutat ”Från grind till grind”; Hur skapar vi cirkulära ballastprodukter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Stora mängder projektgenererade överskottsmassor uppkommer i samband med infrastruktur och byggprojekt. Men av de material som säljs i Sverige så utgör återvunna material bara en bråkdel. Mycket tyder nu på att Sverige är på väg mot ett skifte, där fler och fler aktörer aktivt driver mot en ökad cirkulering av överskottsmassor. Branschen som idag levererar ballast behöver samarbeta och gå före för att ta fram ett gemensamt förhållningssätt för bearbetning och produktifiering av överskottsmassorna.

Projektet Grind till grind - en branschgemensam handbok för cirkulär ballastproduktion har utvecklat underlag till en handbok för cirkulära ballastmaterial. Handboken kommer att förvaltas på Sveriges Bergmaterial Industri – SBMIs hemsida och börja byggas upp under 2024.. Projektet kombinerar ballasttillverkares och beställarnas perspektiv för att skapa en branschgemensam syn på cirkulära ballastprodukter.

Detta skapar trygghet hos beställarna och tydliga och förutsebara spelregler för ballasttillverkarna, vilket förbättrar förutsättningarna för användning av cirkulära material.
Projektet avser tre policymässiga aspekter i form av säkring av miljökvalitet på cirkulära
ballastmaterial, regler och standarder avseende byggprodukter och intresset att ställa cirkulära krav enligt lagen om offentlig upphandling

Projektansvarig
  • NCC Industry AB
Projektledare
Relaterade projekt