Artikel Hur hanteras invasiva växter i anläggningsentreprenader

Publicerad

Hur har invasiva växter hanterats i anläggningsentreprenader
Lupin, Lupinus. När lupiner sprids längs  vägarna, t.ex. genom skötsel av vägkanter eller med fordon, riskerar dessa viktiga habitat att  förstöras.
Lupin, Lupinus. När lupiner sprids längs vägarna, t.ex. genom skötsel av vägkanter eller med fordon, riskerar dessa viktiga habitat att förstöras.

Denna rapport har undersökt hur väl invasiva växter hanteras i tre olika anläggningsentreprenader. 

Följande slutsatser sammanställs i rapporterna:

• Ansvaret för utrotning av invasiva växter bör i första hand ligga på fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren då det i regel är den som har faktisk och rättslig kontroll att vidta utrotningsåtgärder.

• Det är förbjudet att sprida invasiva växter (EU-listan). Detta förbud gäller alla, d v s beställaren entreprenörer och underentreprenörer. Alla aktörer bör ta höjd för att betraktas som verksamhetsutövare och därmed omfattas av krav att förhindra spridning av invasiva växter.

• Det tre studerade projekten hanterar invasiva växter ungefär på samma sätt. Kraven som ställs i projekten har inte initierats från myndigheter. Kraven bedöms motsvara de offentligrättsliga åtgärder som tillsynsmyndigheten kan förelägga om för att begränsa risken för spridning.

• Metoden att packa ovanjordsdelar växtdelar i sopsäckar är svår och tidskrävande. Metoden är undermålig då det är stor risk att sopsäckarna går sönder. Det finns även risk att hanteringen leder arbetsmiljöproblem vid hantering av jätteloka. Insamlingskärl av typ Storsäck bör fungera om de förvaras i en sluten container.

• Mottagningsanläggningarna hade vid tillfället för intervjuerna inte någon information om invasiva växter på sina hemsidor. Det finns förbättringsmöjligheter vad gäller att ta in information från avfallsalstraren avseende innehåll av invasiva växter i schaktmassor.

• Inventeringar som gjorts innan projektet gått ut på räkning kan vara inaktuella då  anläggningsarbetena startar. Inventeringar behöver göras löpande. Det kan antingen göras av projektpersonal eller genom att ta in specialister som stöd. Som stöd för identifikation av invasiva växter kan appen Google Lens användas.

• Vid genomförande av del 3 i detta SBUF-projekt uppkom önskemål att behandla andra frågor som har stort allmänintresse och behöver belysas:

- Materialleverantörers ansvar för jordprodukter. 

- Ansvar när invasiva växter sprids från en fastighet till en annan. 

- Ansvarsfördelning mellan säljare och köpare vid för säljning av mark som är bevuxen med invasiva växter.

- Konflikten mellan krav att utrota invasiva växter och förbud att använda kemiska bekämpningsmedel.Kontakt