Artikel Kravställningsstöd för digitaliserad brandskyddsinformation

Publicerad

Nu finns fastighetsägares behov av brandskyddsinformation vid färdigställande av byggprojekt dokumenterade.
Brandskydd är en omfattande kravställare i en byggnads hela livscykel, från idé och projektering till utförande och drift och förvaltning.
Brandskydd är en omfattande kravställare i en byggnads hela livscykel, från idé och projektering till utförande och drift och förvaltning.

Det här projektet har tagit fram underlag för att effektivisera entreprenörers leverans av brandskyddsinformation till fastighetsägare. Projektorganisationen har undersökt hur man kan göra arbetet effektivt och möjliggöra systematisk informationshantering för brandskydd.

Projektet tydliggör fastighetsägares behov av brandskyddsinformation i gränssnittet mot entreprenörer vid färdigställande av ett byggprojekt.

De delar som bör ingå i ett digitalt kravställningsstöd är:

  • Beskrivning av utfört brandskydd
  • Beskrivning av brandskyddskrav
  • Standardiserade format och data
  • Samskapande och informationsåtkomst

Informationsmängden för brandskydd är omfattande och situationsberoende så det är en stor fördel att samla informationsmängden i en databas, med möjlighet till integration mot BIM-modell och andra applikationer. Att hålla kravställningen i en databas ger möjligheten att kombinera informationslager, till exempel kontextuell information med krav för att underlätta samverkande discipliner under detaljprojektering.

Standardisering av data och format är en nyckel för att utveckla och förbättra informations- och värdekedjan för brandskyddsfrågan. Det är viktigt att ha tydligare målbilder och att detta kan användas för kravställningen.

Kravställningen kan också med fördel utgå från inkrementella steg utifrån nuläge för t.ex. digital mognad och vad marknaden kan leverera. Beställare bör kravställa beskrivning av både brandskyddets kravställning och faktiskt utförande då detta innebär ett större värde över tid.


Kontakt