Projekt 13894 Avslutat Ökad entreprenörsnytta genom digitaliserat brandskydd för fastigheter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att stärka digitaliseringen av brandskydd genom att ge olika
kravställare, så som fastighetsägare, förvaltare, byggherrar och entreprenörer stöd för att ta tillvara på sina intressen. Projektet har genomförts genom att identifiera och beskriva behoven hos de olika aktörerna genom att kartlägga rådande kunskapsläge. Utifrån kartläggningen av litteratur och intervjupersonernas svar har förslag på kravställningsstöd arbetats fram för att bättre hantera en byggnads brandskyddsinformation, från utförande till drift och förvaltning.

Projektansvarig
  • Peab AB
Projektledare
Relaterade projekt