Artikel Reducera totalkostnaden genom väderskyddat träbyggande

Publicerad

Dra nytta av möjligheterna och minska byggtiden med väderskyddat trähusbyggande.
Byggherren behöver ta rätt beslut om byggsystem tidigt i byggprocessen för att få en kortare byggtid. I det här projektets analyserade projekt har det varit tydligt att när det är dags att planera för byggproduktionen är valmöjligheterna att utforma väderskydd och att anpassa byggsystem och leveranser begränsade.
Byggherren behöver ta rätt beslut om byggsystem tidigt i byggprocessen för att få en kortare byggtid. I det här projektets analyserade projekt har det varit tydligt att när det är dags att planera för byggproduktionen är valmöjligheterna att utforma väderskydd och att anpassa byggsystem och leveranser begränsade.

Det är möjligt att halvera byggtiden för trähusbyggande genom att utnyttja möjligheterna med väderskydd. Det här projektet har undersökt om man kan minska byggtiden, och därmed totalkostnaden, genom att nyttja väderskyddat trähusbyggande

Förtillverkningsgraden behöver vara högre än i dag. Det förefaller finnas liten efterfrågan från byggare och litet utbud från marknaden på stom- och byggsystem med högre förtillverkningsgrad. Detta är en huvudfråga för branschen. System med högre färdigställandegrad kräver att installationer är integrerade i elementen och att invändiga ytskikt är klara eller åtminstone närmast klara. Inom volymelementbyggandet har utvecklingen kommit betydligt längre men där finns en del nackdelar med dubbelkonstruktioner i både tak och väggar när moduler sammanfogas. Hög förtillverkningsgrad och byggsystem i planelement ställer krav på heltäckandeväderskydd.

Byggherren behöver ta rätt beslut om byggsystem tidigt i byggprocessen för att få en kortare byggtid. I de analyserade projekten har det varit tydligt att när det är dags att planera för byggproduktionen är valmöjligheten begränsad att utforma väderskydd och att anpassa byggsystem och leveranser. Byggsystemet behöver behandlas tidigt och installationer och ytskikt integreras i projekteringsarbetet. Från något projekt har rapporterats att det i detaljplanen kan finnas förutsättningar eller begränsningar som gör det svårt att genomföra en tidseffektiv byggproduktion.

Tidigare val och beslut begränsar handlingsfriheten för byggaren. Det är i och för sig ingen ny insikt att förutsättningarna i ett förfrågningsunderlag i stor utsträckning kan begränsa entreprenörens handlingsutrymme. I detta utvecklingsarbete, där högre grad av prefabricering visat sig vara önskvärd för att nå kortare byggtid, framgår tydligt de tidiga valens betydelse (inklusive detaljplanen). Det är inte bara arkitektens och konstruktörens val som styr utan också den upphandlingsprocess som behövs för att tidigt knyta en leverantör av komponenter till byggprojektet. Produktionskompetens behöver beaktas redan i de tidiga skedena. I viss mån kan det industriella byggandets krav på långsiktiga relation vara svårt att kombinera med önskemål om en marknad utsatt för konkurrens.

Tiden för stommontage kan göras rejält kort, men de stora möjligheterna till tidsvinster ligger på stomkomplettering, ytskikt och installationer. För att uppnå dessa tidsvinsterbehöver samarbetet mellan byggherre, entreprenör, installatörer och stomleverantörer vara mer utvecklat och integrerat.

Den utveckling som är önskvärd för att ”redesigna” byggprocessen som föreslås i denna undersökning är främst förtillverkning av byggdelar och utveckling av tekniska system. Parallellt behöver utveckling för ett mer industriellt byggande inom samtliga delområden som identifierats av (Lessing 2006), (Apleberger et al 2007), (Boverket 2008) och (Lidelöw et al 2015). Detta åtta delområdena är:

  • Planering och kontroll av processer
  • Utvecklade tekniska system
  • Förtillverkning av byggdelar
  • Långsiktiga relationer
  • Logistik integrerat i processen
  • Utvecklat kundfokus
  • Utnyttjande av informations- och kommunikationsteknologi
  • Systematisk kunskapsåterföring och mätning av prestationer

En öppen frågeställning är fuktsäkerheten vid trähusbyggande. En utbredd uppfattning är att det går att bygga utan väderskydd när stommontaget kan göras torra dagar och under torra årstider. Mätningar och undersökningar som genomförts (Olsson 2019) visar dock på att mikrobiell påväxt förekommer.

Olsson konstaterar också att det är få som tycks medvetna om BBRs föreskrift om att en relativ fuktighet (RF) på 75 procent ska användas som kritiska fukttillståndet om det kritiska fukttillståndet inte är väl undersökt och dokumenterat. Med dagens låga prefabriceringsgrad är det möjligt att väderskydd inte behövs. Med större förtillverkning blir det dock en förutsättning att väderskyddet är väl utformat.

För att det ska vara lönsamt med väderskydd så behöver det vara med i förutsättningarna från projekteringens början. Val av byggsystem och byggnadens utformning har stor betydelse, enligt det här projektet som ägts av Peab.


Kontakt