Projekt 14392 Pågående Fuktutmaningar i ett förändrat klimat

Projekttid

Sammanfattning

De prognostiserade klimatförändringarna förutser längre perioder av varmare och fuktigare klimat i hela landet under höst, vinter och vår, vilket kan öka risken för fuktsamling och mögelpåväxt i byggnader. Ökade sommartemperaturer kan öka behovet av kylning, även i bostäder där det normalt inte är vanligt med kylaggregat, vilket kan ändra fuktens vanliga väg och öka risken för kondensbildning på oväntade platser. I norra delarna av landet förväntas nederbörden öka samtidigt som västra och sydvästra delarna kan uppleva en ökning av kraftiga skyfall. Projektet strävar efter att förbättra förståelsen, kunskapen och beredskapen för de utmaningar som ett varmare och fuktigare klimat kan medföra för nya byggnaders projektering och produktion, särskilt med avseende på nya material och materialkombinationer. Det inkluderar en överskådlig kartläggning och utvärdering av framtida fuktrisker för känsliga konstruktioner och produktionsmoment, samt ger vägledning för simulering och bedömning av dessa risker. Projektet ska genomföras som ett doktorandprojekt vid Chalmers Tekniska Högskola, med sikte på en licentiatexamen.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt