Artikel Heltäckande väderskydd för storskalig träbyggnation

Publicerad

Använd heltäckande väderskydd för kvalitetssäker produktiviteten vid storskaligt träbyggande

Väderskyddssystem för nybyggnad är generellt mer komplicerat än väderskydd för befintliga hus. Det finns dock system och lösningar på marknaden som passar till de studerade trästomsystemen. Vilka förutsättningar för rationell produktion och kostnadseffektivitet väderskydd kan ge har i SBUF-projektet ”Väderskydd – en lathund för entreprenören” undersökts för att öka kunskapen på området. En lathund har skapats för att underlätta och minska insteget för byggprojekt att välja system och använda väderskydd i projekt.

Syftet med SBUF-projektet har varit att förenkla insteget till att börja använda väderskydd. Detta genom att sammanställa vilka typer av väderskydd som kan vara lämpliga vid några olika utvalda byggnadstyper, vilken potential till rationell produktion samt möjlig kostnadsbild valen innebär. Hänsyn tas tillexempelvis geometri, stomval och montagemetod.

SBUF-projektet har sammanfört väderskydds- och trästommebranschen med byggentreprenörer. Det har gett insikt i vilka olika typer av väderskyddssystem som finns, hur de och de nya stomsystemen i trä fungerar och hur de olika stom- och väderskyddssystemen kan samverka i produktion.

- Väderskydd kan förbättra förutsättningarna för rationell produktion om det projekteras för att stödja processer som stomresning, logistik och materialhantering. Användandet av väderskydd skapar förutsättningar för att öka industrialiseringen av byggande i trä.

- Väderskydd innebär en tillkommande kostnad, men kan även innebära avgående kostnader,säkrare kvalitetsstyrning med minskad riskkostnad i projektet, samt andra nyttor som förutsättningar för förbättrad arbetsmiljö och produktivitet.

Bakgrund

Vi ser idag i Sverige en ökande trend att bygga i trä vilket har flera möjliga fördelar. Materialet trä har låg klimatpåverkan och är en förnyelsebar, inhemsk resurs. Dessutom har 2000-talets tekniska utveckling inom träbyggnadsområdet gett upphov till nya konstruktionssystem med kapacitet för högre hus och snabbare produktion jämfört med de tidigare träregelstommarna. På byggarbetsplatsen finns med dessa system möjliga vinster i produktivitet, ergonomi och arbetsmiljö jämförtstommar i stål och betong.

Det är viktigt att kunna säkerställa att fukt- och inomhusproblem inte uppstår i dessa träbyggnader. Heltäckande väderskydd är en möjlig proaktiv åtgärd för att skapa förutsättningar för kvalitetssäkring och god produktivitet vid träbyggande i större skala.

De svenska byggreglerna och branschstandarden ByggaF ställer krav på fuktsäkerhet i produktion och drift som delvis skiljer sig från förutsättningarna i andra länder. I det moderna träbyggandet måste vi kunna säkerställa att fukt-och inomhusmiljöproblem inte uppstår i våra byggnader, liksom att de uppfyller BBR-kravet på högsta tillåtna fukttillstånd för ingående material.


Kontakt