Artikel Klimat möter regler i trähusindustrin

Publicerad

Vilka är utmaningarna för småhusindustrin att bygga klimatneutralt? Vad anser kravställarna om de identifierade utmaningarna?
Identifierade utmaningar för småhusindustrin för att kunna bygga klimatneutralt
Identifierade utmaningar för småhusindustrin för att kunna bygga klimatneutralt
Det största hindret för klimatneutralt/-positivt industriellt producerade småhus som har identifierats är att det idag är svårt att göra rätt. Manualer och verktyg är inte alltid lätta att förstå och tillämpa. Detta leder till ökade kostnader för projekt och organisationer.
Branschen och kravställarna verkar inte till fullo anse att hindren är desamma. Intervjuerna med kravställarna visar exempelvis att vissa av kravställarna anser att processer är snabba och välfungerande, medan branschaktörerna tvärtom anser att det är i flera fall är tungrott och svårt att sätta sig in i. Det upplevs även av branschen att kravställarna inte ser skillnaderna mellan fler- och småbostadshus och de olika utmaningar som detta innebär när det kommer till formfaktor.

Det finns idag målkonflikter och det saknas en tydlig samsyn över hur målkonflikterna bör mätas, prioriteras och kravställas i småhusbranschen. Den tydligaste målkonflikten som har identifierats är klimatförskjutning – samhällsnytta – slutkundskostnad. Det finns även målkonflikter i bestämmelser för de olika kraven, exempelvis kravet på energi och klimatbelastning när det kommer till klimatskalet och byggnadens utformning. Formfaktorn upplevs ibland motverka effektiv byggnadsstorlek.

Utöver att besvara de frågeställningar som presenterats i rapporten har projektet även kommit till slutsatsen att det saknas erfarenhetsåterföring i hela branschen, både inom branschen i sig självt, samt mellan branschen och kravställare i form av lagkrav och certifieringssystem. Men det har också blivit tydligt att samtliga aktörer efterfrågar ökad dialog och närmre samarbete, vilket på sikt kan leda till bättre resultat.

Kontakt