Artikel Georadarmätning av asfaltbeläggningar

Publicerad

Erfarenhet kring användandet av georadar för kvalitetskontroll av nylagd asfaltsbeläggning.
Med hjälp av georadar är det möjligt att studera vad som finns i marken utan att gräva. Systemet kan liknas vid ett ekolod, men är gjort för användning på land.
Med hjälp av georadar är det möjligt att studera vad som finns i marken utan att gräva. Systemet kan liknas vid ett ekolod, men är gjort för användning på land.
Med hjälp av georadar är det möjligt att studera vad som finns i marken utan att gräva. Systemet kan liknas vid ett ekolod, men är gjort för användning på land. Det är möjligt att mäta variationen i packningsarbetet i längdled och tvärled på nyproducerad asfalt med georadar. 

Syftet med denna studie var att bygga erfarenheter kring användandet av georadar för kvalitetskontroll av nylagd asfaltsbeläggning för att kunna implementera tekniken i framtida produktioner som på sikt kan säkerställa kvaliteten av utförd asfaltbeläggning. På sikt kan även antalet borrade provpunkter reduceras.

Att asfaltsarbetet är utfört enligt de kravgränser som finns är en förutsättning för att asfalt ska ha en lång livslängd. Detta har maskinsidan förbättrat medan kontrollsidan har halkat efter och idag tas det bara punktprov som hålrumshalts beräknas på vilket ska motsvara en hel beläggning. 

Förbättringar i existerande teknik har utvecklats vilket kan göra det möjligt att kontrollera homogeniteten i asfaltsbeläggningar med tillräcklig precision för att det skulle kunna användas som en metod för icke förstörande och mer heltäckande provning.

Utifrån denna provning med betydligt större täckningsandel, kan genom studie av insamlad data ge en betydligt bättre förståelse av inverkan på produktionen beroende på inverkande faktorer nås. Insamlad data under 2018 visar att tekniken fungerar utmärkt som en metod för kontroll av asfaltskvalitet, under korrekta förhållanden.

För att kunna använda utrustningen i produktionen, eller speciellt som alternativ till borrning för kvalitetskontroll, behöver man till exempel definiera när en yta är tillräckligt torr för att mäta på efter regn, då speciellt vatten visat sig ha en starkt negativ influens på mätnoggrannheten.

Fortsatt utveckling och analys av georadartekniken behövs för att använda georadar som kvalitetskontrollmetod. Georadar mäter betydligt mer heltäckande än dagens metoder och det ger ett tydligare resultat på utfört arbete.

Med fordonsmonterade system kan hela ytan köras över snabbt, och med vinsten säkerhetsmässigt att man inte behöver vistas på vägen. 

Flertalet olika asfaltstyper mättes med georadar för att kontrollera kvalitén under 2018 vilket gav mycket erfarenhet kring användandet av georadar på asfalt. Vid beräknandet av hålrum från permittivitet så krävs en serie provkärnor för att kalibrera utrustningen för just den asfaltsmixen. Annars kan man bara utläsa variation i packningsarbetet med permittiviteten.


Kontakt