Projekt 13876 Avslutat Erfarenhetsutvärdering från pilotprojekt med georadar 2020

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Från den data som projektet samlat in finns en hel del lärdomar som kan dras. På utförandesidan har man sett att mätningar kan göras med bra resultat på beläggningar lagda på kraftigt armerade konstruktioner, och att användbar data går att få ur delvis våta beläggningar. Ett antal problem har även identifierats med metoden som används i Sverige gällande praktiskt utförande, och hur data skall analyseras. Ser man till mätningar utförda i Norge så stärker de den hypotes som funnits i Sverige om att kvaliteten i asfalten kan variera på ett sådant sätt att variationen ser mycket bra ut men att medelvärdet på hålrumshalten är mycket hög.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt