Projekt 13703 Avslutat Georadarmätning av asfaltbeläggningars egenskaper del 2.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Det huvudsakliga målet med projektet var att ta fram ett underlag för att definiera hur utrustning för georadar vid utvärdering av asfaltbeläggningar skulle användas praktiskt, och hur resultatet skulle bedömas. I projektet blev identifierande av felkällor delvis avklarat, där främst vatten var det största problemet att hantera då ingen säker metod kunde hittas för att säkerställa vatten som inte var beroende av att materialets parametrar redan var kända i förväg.

Jämförelse mellan utrustningar visar på resultat som stämmer överens med teorin . Den skillnad som syns i praktiken på beläggningar bör alltså vara primärt orsakade utav hur det enskilda systemet tolkar signalen. Utvärderingen av den alternativa metoden för att kalibrera hålrumshalt utifrån gyrokompakterade puckar visade ett dåligt resultat där något konsekvent samband mellan fältvärden och labbvärden kunde ses. Metoden är under utveckling och skulle eventuellt kunna bli ett verktyg i framtiden, men är inte lämplig att använda i dagsläget. Projektet har lyckats med sitt huvudsakliga mål att skapa ett underlag som kan användas för praktisk användning av tekniken i ett kontraktssammanhang.

Projektet bygger på en vidareutveckling utav SBUF 13153 - Georadarmätning av asfaltbeläggningars egenskaper där mycket praktisk kunskap inskaffades kring hur georadar fungerar, och visades vara ett potentiellt användbart verktyg för att utvärdera asfaltsbeläggningar.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt