Projekt 13513 Avslutat Georadarmätning av asfaltbeläggningars egenskaper

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Säkerställande av att upphandlade beläggningar utförs med rätt kvalitet är en förutsättning för lång livslängd. Då Trafikverket årligen upphandlar asfaltbeläggningar till ett värde av 3 till 4 miljarder för underhåll och nybyggnad har kontrollsystemet en enorm samhällsekonomisk betydelse. Nyckelparametrar är homogenitet och hålrumshalt. Den utveckling på maskinsidan, exempelvis med värmekamera, som medfört förbättrad homogenitet har dock inte motsvarats av förbättrade kontrollsystem, något branschen har efterfrågat under flera år.

Nu kontrolleras levererad kvalitet genom borrning där ett fåtal borrkärnor antas representera hela vägsträckan, vilket inte ger en heltäckande och rättvisande beskrivning av variationen. Dessutom är borrning kostsamt och förenat med stora risker med avseende på arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Samtliga aktörer har därför ett uttalat intresse av att hitta nya kontrollsystem. Systemet behöver kunna användas i direkt anslutning till utförandet med avstängt arbetsområde, alternativt på icke avstängd väg i samma hastighet som trafikflödet.

Nya tekniska framsteg inom georadar har visat att denna teknik kan fylla behoven av ny kontrollmetod. Detta har bekräftats av ett examensarbete (CTH) och en förstudie av Trafikverket.

Syftet med projektet var att bygga upp erfarenhet (datahantering, standarder, rapporteringsmallar) kring metoden med georadar, för att kunna implementera detta som en metod för såväl kvalitetsdokumentation som produktionsstyrning.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Georadarmätning av asfaltbeläggningars egenskaper", Eric Gardner, Skanska, och Gustav Tennby, Trafikverket.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt