Artikel Begränsa spridning av smuts från byggentreprenad

Publicerad

Rutinartad hjultvätt bra komplement för att hindra utsläpp av vägrelaterade partiklar.
Genom att till exempel rutinmässigt rengöra däcken på entreprenadfordon innan de lämnar byggarbetsplatsen kan man minska spridning av partiklar från byggentreprenad till närmiljön.
Genom att till exempel rutinmässigt rengöra däcken på entreprenadfordon innan de lämnar byggarbetsplatsen kan man minska spridning av partiklar från byggentreprenad till närmiljön.

Stora infrastruktursatsningar i stadsnära miljöer belastar omgivningen när hantering av jordmassor resulterar i oavsiktlig partikel- och masspridning till närmiljön. Den stora mängden lastbilstransporter kan ge upphov till omfattande spridning av material via lastbilarnas stora och grovmönstrade däck. I samband med byggentreprenader kan rutinartad hjultvätt av entreprenadfordon utgöra ett bra komplement till befintliga tekniker för att hindra utsläppen av vägrelaterade partiklar.

Den här rapporten fungerar som ett stöddokument stöd när man ska besluta om vilken typ av åtgärd som ska vidtas för att begränsa spridningen av smuts från en byggentreprenad.

Resultaten visar att stora projekt, där mängden lastbilstransporter i perioder kan uppgå till storleksordningen 100 lastbilar per dag, kan ge en daglig spridning inom 1,5 km från byggarbetsplatsen på cirka 30-100 kg/dag, och till vägnätet i stort cirka 50-150 kg/dag. Stora entreprenader kan därmed konstateras innebära en stor belastning avseende materialspridning till omgivande vägnät. Större delen av smutsen (cirka 60 procent) sprids inom drygt en kilometer från arbetsområdena.

Resultaten visar också att smutsen som tvättats bort från lastbilsdäcken i huvudsak utgörs av mycket fina partiklar, medan det material som sopas upp från gator utgörs av grövre partiklar. Detta betyder att olika metoder fångar upp olika partikelfraktioner. Om en byggarbetsplats alltså inte använder sig av någon form av hjultvätt så försvinner troligtvis det fina materialet från lastbilsdäcken genom andra mindre miljövänliga sätt.

Slutsatser

De fallstudier som utfördes inom ramen för detta projekt visar att spridning av smuts från en byggarbetsplats till omgivningen via transporter är betydande. Större delen av smutsen har spridits inom drygt en kilometer från arbetsområdena. Vid tillämpning av hållbarhetsbedömningen som presenteras i denna rapport, visar resultaten att både hjultvätt och gatusopning har positiva effekter jämfört med ingen åtgärd alls. Men hjultvätt har som fördel att problemet hanteras vid källan (minskad omgivningsbelastning), medan gatusopningen hanterar smuts från flera olika källor, men kan också innebära trafikstörningar på ett trafikintensivt vägnät.


Kontakt