Projekt 13217 Avslutat Hjultvätt - Tillgänglig teknik och möjligheter för svenska byggentreprenader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Stora infrastruktursatsningar i stadsnära miljöer riskerar att leda till ökad nedsmutsning av vägnät, dagvatten och vattenledningssystem i tätbefolkade områden. Materialrester sprids och smutsar ner men kan också orsaka dammbildning vilket kan leda till försämrad luftkvalitet. Även trafiksäkerheten kan påverkas av smutsiga vägar. Nedsmutsningen kan upplevas som ett stort problem även utanför storstadsområden, till exempel för projekt som arbetar inom förorenade områden.

Användningen av olika former av hjultvättar tycks öka i Sverige. Bedömningen är att detta sker för att myndigheterna har börjat ställa högre krav. Närvaron av internationella entreprenörer som är vana vid högre krav med avseende på hjulrening kan även påverka.
Utländska myndigheter har med samma typ av krav som den svenska miljölagstiftningen kommit fram till att hjultvätt är bästa möjliga teknik för att minska nedsmutsning av omgivning från transporter till och från entreprenader. Större internationella tillverkare av automatiska hjultvättar har haft återförsäljare i Skandinavien i flera år men ser att intresset har ökat först under det senaste året.

Variationen av hjultvättningsmetoder är stor men innebär ofta hantering av vatten. I Sverige finns specifika förhållanden vad gäller klimat och kyla som kan innebära problem som man inte ställs inför i samma grad i mer sydliga länder. Enligt svenska entreprenörer som använder sig av automatiska hjultvättar som är vattenbaserade finns fortfarande möjligheter till förbättringar.

Att ge generella råd för val av hjultvätt är mycket svårt då lokala förhållanden och begränsningar är avgörande. På samma sätt är det svårt att säga något om hjultvättens effektivitet. Det är många parametrar som påverkar, till exempel väderlek, närvaro eller frånvaro av lera, jordtyp på entreprenaden och fordonens hastighet genom tvätten.

I denna rapport redovisas kortfattat olika typer av hjultvättar. I slutet av rapporten presenteras ett diagram som översiktligt visar inom vilka intervall som de olika teknikerna fungerar bäst, baserat på erfarenhet från intervjuade entreprenörer. Ytterligare studier skulle behöva utföras för att utreda den faktiska spridningen av smuts från entreprenader till omgivningen och vilka samhällskostnader som detta innebär. Någon form av verifiering av effektiviteten av olika hjultvättar skulle också behöva utföras. Därefter skulle det gå att dra slutsatser om vad kostnaden kontra nyttan av en hjultvätt är. I takt med att användningen av hjultvättar ökar kan det även uppstå ett behov av att utforma en standard för vad begrepp som till exempel ”rena hjul” och ”enkel” respektive ”avancerad” hjultvätt egentligen innebär så att alla inblandade aktörer pratar samma språk.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Hjultvätt - tillgänglig teknik och möjligheter för svenska byggentreprenader", Malin Norin, NCC (45 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure
Projektledare
Relaterade projekt