Artikel Vad är säkra specialister?

Publicerad

Förstudien efterfrågar ett tryggt och enkelt verktyg för upphandling och kravställning av specialistentreprenader
Säker specialist i sitt sammanhang
Säker specialist i sitt sammanhang
Förstudie säker specialist
Rapporten beskriver en förstudie inför arbetet med att ta fram riktlinjer för utförande av specialistentreprenader inom byggbranschen.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en gemensam grund för riktlinjer för utförande av specialistentreprenader inom byggverksamhet. Med säker specialist ska byggbranschen kunna uppnå:

   • Tryggare förutsättningar för beställare att hitta entreprenörer som följer svenska lagar o regler samt att arbetet uppfyller krav på kvalitet o säkerhet minst enligt myndighetskrav
   • Säker specialist ska utgöra en plattform med såväl krav som är gemensamma som riktlinjer för respektive bransch att utforma sina respektive branschkrav 
   • Ett ramverk som kan utgöra en kvalitetsnorm för beskrivningar
   • Ett viktigt steg att komma till rätta med en del av problemen gällande fusk, kriminalitet och osund konkurrens
   • Ett verktyg för beställare att formulera och följa upp krav vid upphandling av specialistentreprenader

   Slutsatser

   Slutsatserna från förstudien är:

   • att ansatsen som initiativtagarna till projektet hade är rimliga 
   • att den centrala framgångsfaktorn är att förankra kravställningen hos byggherrana och att de för kraven vidare till den upphandlade byggentreprenören – detta oavsett entreprenadform.
   • att definiera miniminivåer på utbildning för utförande personal och att säkerställa att detta följs upp – exempelvis genom utveckling av ID06. att det finns efterfrågan på ett tryggt och enkelt verktyg för upphandling och kravsträllning av specialistentreprenader så att upphandlande part känner tillit till att riktlinjerna innebär att erforderliga kontroller av nyckelfaktorerna är säkerställda.

   Kontakt