Projekt 14093 Avslutat Förstudie Säker Specialist

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med projektet är att ta fram en gemensam grund för riktlinjer för utförande av specialentreprenader inom byggverksamhet. Arbetsnamnet är ”Säker Specialist”. Detta är den första etappen, en förstudie där målet med förstudien är att få underlag för att formulera en projekt- och informationsplan för hela ”säker specialist projektet”. Bakgrunden till projektet är att det inom Byggföretagen finns ett stort antal specialbranscher med företag som ofta anlitas som underentreprenörer i olika byggprojekt men även arbetar direkt mot fastighetsägare. Kravet för medlemskap i specialbranschföreningarna är i stort samma som för medlemskap i Byggföretagen. En del av branschföreningarna har även tagit fram riktlinjer för hur arbeten inom respektive bransch ska utföras och vilka krav avseende utbildning som gäller. Emellertid har inte alla branschföreningar den här typen av riktlinjer. Därtill kommer att riktlinjerna ofta kan vara okända för många beställare av entreprenader. Resultatet har blivit en byggmarknad där beställare har svårt att hitta entreprenörer som verkar enligt överenskomna riktlinjer liksom osäkerhet om vilka krav som bör ställas i samband med en upphandling samt huruvida dessa följs eller inte. Snårigheten och en kontrollmekanism som vilar på egenkontroller har öppnat dörren för oseriösa aktörer inom byggmarknaden. Detta har bland annat fastslagits genom olika undersökningar, bland annat av Byggmarknadskommissionen.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare