Artikel Utformning av utrymningsplatser

Publicerad

Det finns behov av enhetligt utformade utrymningsplatser med säkerställd tillgänglighet. Ett resultat av det här projektet är därför en rekommendation för utformningen att sprida i företagen och för de anställdas säkerhet.

Huvudsyftet med den här studien är att öka kunskapen om hur utrymningsplatser utformas både vad gäller val av tvåvägskommunikation, placering i byggnaden, skyltning och om de är utformade så att de är tillgängliga. Ytterligare också undersöka i vilken grad de kan tänkas bli använda vid en brand samt studera hur tänkta användare uppfattar miljön vid utrymningsplatsen. Projektet har utvärderat utrymningsplatserna utifrån användarvänlighet och utformning utifrån användarens behov. 

Statistikdata har inhämtats för att undersöka hur ofta utrymningsplatser ha använts vid en utrymning. För att studera hur befintliga utrymningsplatser har utformats utifrån tillgänglighet, skyltning, typ av tvåvägskommunikation och placering har projektet inventerat på plats. En enkätstudie med hypotetiska scenarier har också använts för att få en bild av vad de tänkta användarna anser om utrymningsplatser. Man har också undersökt hur tänkta användare upplever miljön vid en utrymningsplats. 

Framträdande resultat

Det finns behovet av en enhetlig utformning av utrymningsplatser med tillgängligheten säkerställd. Ett resultat av projektet är därför en rekommendation för utformningen. Information till tänkta användarna behöver spridas i företagen och miljön för att öka kunskapen om konceptet. I drift och underhållsplaner bör utrymningsplatser ingå precis som utrymningsvägar och brandlarm.


Kontakt